Αρχαία:Θεωρία Γραμματικής -Συντακτικού

Α κλίση ουσιαστικών

Η πρώτη κλίση των ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά περιλαμβάνει αρσενικά και θηλυκά. Δεν περιλαμβάνει ουδέτερα .

Αρσενικά

Λήγουν σε : 

-ης, π.χ. στρατιώτης

-ας, π.χ. λοχίας
 

ΘΗΛΥΚΑ 

Λήγουν σε :

 -η, π.χ. ψυχή, 
 -α, π.χ. γλῶσσα
από τα θηλυκά σε -α άλλα
1. σχηματίζουν τη γενική σε -ας, π.χ. ὥρα, ὥρας 
2. σχηματίζουν τη γενική σε -ης, π.χ. γλῶσσα, γλώσσης
 
Παρατηρήσεις:
 • Το -α στην κατάληξη -α είναι άλλοτε μακρόχρονο και άλλοτε βραχύχρονο·
 • Το -α στην κατάληξη -ας σε οποιαδήποτε πτώση είναι πάντοτε μακρόχρονο, π.χ. τῆς χώρᾱς
 • Η γενική του πληθυντικού τονίζεται στη λήγουσα και παίρνει περισπωμένη, π.χ. τῶν χωρῶν

Kαταλήξεις ουσιαστικών της Α κλίσης 

Ενικός

 

αρσενικά

θηλυκά

 

σε -ας

σε -ης

σε -α

σε -η

ον.

γεν.

δοτ.

αιτ.

κλ.

-ας

-ου

-

-αν

-α

-ης

-ου

-

-ην

-α ή -η

-α

-ας ή -ης

-ᾳ ή -ῃ

-αν

-α

-η

-ης

-

-ην

-η

Πληθυντικός

ον.

γεν.

δοτ.

αιτ.

κλ.

-αι

-ῶν

-αις

-ας

-αι

 

 

 1. Σχηματίζουν την κλητική του ενικού σε -α:
 • τα εθνικά: ὦ Πέρσα, ὦ Σκύθα
 • όσα λήγουν σε -της, π.χ. ὦ ποιητά
 • τα σύνθετα με β' συνθετικό ρήμα, π.χ. ὦ γυμνασιάρχα
 1. Στα ουσιαστικά σε –α η γενική του ενικού σχηματίζεται σε -ας. Αυτό γίνεται, όταν στην ονομαστική πριν από το -α  υπάρχει φωνήεν (στρατιά, πολιτεία, ἀλήθεια) ή ρ (ὥρα, σφαῖρα). Το α αυτό είναι μακρόχρονο και  λέγεται καθαρό.
 
Εξαιρέσεις:  Το καθαρό -α δεν είναι μακρόχρονο αλλά βραχύχρονο.
 • Όταν η λέξη τονίζεται στην προπαραλήγουσα 
 • Στα ονόματα: γραῖα, μαῖα, μυῖα,
 • Στα ονόματα: μοῖρα, πεῖρα, πρῶρα, σφαῖρα, σφῦρα
Σημείωση: Στην αιτιατική και κλητική του ενικού το -α είναι μακρόχρονο ή βραχύχρονο, όπως στην ονομαστική του ενικού
 
 1.  Όταν στην ονομαστική πριν από το -α υπάρχει σύμφωνο, εκτός από το ρ. Το α αυτό είναι βραχύχρονο και λέγεται μη καθαρό.
 
Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in