Αρχαία:Θεωρία Γραμματικής -Συντακτικού

Κλίση ρημάτων σε -μι συμφωνόληκτων και φωνηεντόληκτων

Κλίση ρημάτων σε -μι 

δείκνυμι

Ενεργητική δείκνυμι

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

Ενεστώτας

δείκνυμι
δείκνυς
δείκνυσι(ν)
δείκνυμεν
δείκνυτε
δεικνύασι(ν)

δεικνύω
δεικνύῃς
δεικνύῃ
δεικνύωμεν
δεικνύητε
δεικνύωσι(ν)

δεικνύοιμι
δεικνύοις
δεικνύοι
δεικνύοιμεν
δεικνύοιτε
δεικνύοιεν

 

δείκνυ
δεικνύτω
 

δείκνυτε
δεικνύντων ἤ δεικνύτωσαν

δεικνύναι

δεικνὺς (δεικνύντος)
δεικνῦσα (δεικνύσης)
δεικνὺν (δεικνύντος)
 

Παρατατικός

ἐδείκνυν
ἐδείκνυς
ἐδείκνυ
ἐδείκνυμεν
ἐδείκνυτε
ἐδείκνυσαν

 

Μέλλοντας

δείξω 

 

Αόριστος β

ἔδειξα 

Παρακείμενος

δέδειχα 

Υπερσυντέλικος

ἐδεδείχειν 

 

 

 

Μέση δείκνυμαι

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

Ενεστώτας

δείκνυμαι
δείκνυσαι
δείκνυται
δεικνύμεθα
δείκνυσθε
δείκνυνται

δεικνύωμαι
δεικνύῃ
δεικνύηται
δεικνυώμεθα
δεικνύησθε
δεικνύωνται

δεικνυοίμην
δεικνύοιο
δεικνύοιτο
δεικνυοίμεθα
δεικνύοισθε
δεικνύοιντο

 

δείκνυσο
δεικνύσθω


δείκνυσθε
δεικνύσθων / δεικνύσθωσαν

δείκνυσθαι

δεικνύμενος
δεικνυμένη
δεικνύμενον
 

Παρατατικός

ἐδεικνύμην
ἐδείκνυσο
ἐδείκνυτο
ἐδεικνύμεθα
ἐδείκνυσθε
ἐδείκνυντο

 

Μέλλοντας

δείξομαι 

 

Αόριστος β

ἐδειξάμην 

Παρακείμενος

δέδειγμαι 

Υπερσυντέλικος

ἐδεδείγμην 

 

 

 

ἵστημι

Ενεργητική ἵστημι

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

Ενεστώτας

ἵστημι

ἵστης

ἵστησι(ν)

ἵσταμεν

ἵστατε

ἱστᾶσι(ν)

ἱστῶ

ἱστῇς

ἱστῇ

ἱστῶμεν

ἱστῆτε

ἱστῶσι(ν)

ἱσταίην

ἱσταίης

ἱσταίη

ἱσταίημεν ἱσταῖμεν

ἱσταίητε ἱσταῖτε

ἱσταίησαν ἱσταῖεν

 

ἵστη

ἱστάτω

 

ἵστατε

ἱστάντων / ἱστάντωσαν

ἱστάναι

ἱστὰς (ἱστάντος)

ἱστᾶσα (ἱστάσης)

ἱστάν (ἱστάντος)

Παρατατικός

ἵστην

ἵστης

ἵστη

ἵσταμεν

ἵστατε

ἵστασαν

 

 

Μέλλοντας

στήσω

Αόριστος α'

ἔστησα 

 

 

 

 

 

Αόριστος β'
(ενεργ. αόρ. β' 
με μέση και 
παθητική 
σημασία.)

ἔστην

ἔστης

ἔστη

ἔστημεν

ἔστητε

ἔστησαν

στῶ

στῇς

στῇ

στῶμεν

στῆτε

στῶσι(ν)

σταίην

σταίης

σταίη

σταίημεν σταῖμεν

σταίητε σταῖτε

σταίησαν σταῖεν

 

στῆθι

στήτω

 

στῆτε

στάντων

στῆναι

στὰς (στάντος)

στᾶσα (στάσης)

στὰν (στάντος)

Παρακείμενος

στήσας ἔχω

 

Υπερσυντέλικος

στήσας εἶχον

 

 

 

Μέση ἵσταμαι

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

Ενεστώτας

ἵσταμαι

ἵστασαι

ἵσταται

ἱστάμεθα

ἵστασθε

ἵστανται

ἱστῶμαι

ἱστῇ

ἱστῆται

ἱστώμεθα
ἱστῆσθε
ἱστῶνται

ἱσταίμην

ἱσταῖο

ἱσταῖτο

ἱσταίμεθα

ἱσταῖσθε

ἱσταῖντο

 

ἵστασο

ἱστάσθω

 

ἵστασθε

ἱστάσθων 

ἵστασθαι

ἱστάμενος

ἱσταμένη

ἱστάμενον

Παρατατικός

ἱστάμην

ἵστασο

ἵστατο

ἱστάμεθα

ἵστασθε

ἵσταντο

 

Μέλλοντας

στήσομαι

Παθ. Μέλλοντας

σταθήσομαι

Αόριστος α'

 ἐστησάμην 

Αόριστος β'
(ενερ. αόρ. β' 
με μέση και 
παθητική 
σημασία.)

ἔστην

ἔστης

ἔστη

ἔστημεν

ἔστητε

ἔστησαν

στῶ

στῇς

στῇ

στῶμεν

στῆτε

στῶσι(ν)

σταίην

σταίης

σταίη

σταίημεν σταῖμεν

σταίητε σταῖτε

σταίησαν σταῖεν

 

στῆθι

στήτω

 

στῆτε

στάντων

στῆναι

στὰς (στάντος)

στᾶσα (στάσης)

στὰν (στάντος)

Παθ. Αόριστος

ἐστάθην

 

Παρακείμενος

ἕστηκα

Υπερσυντέλικος

ἑ(εἱ)στήκειν

 

 

 

τίθημι

Ενεργητική τίθημι

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

Ενεστώτας

τίθημι

τίθης

τίθησι(ν)

τίθεμεν

τίθετε

τιθέασι(ν)

τιθῶ

τιθῇς

τιθῇ

τιθῶμεν

τιθῆτε

τιθῶσι(ν)

τιθείην

τιθείης

τιθείη

τιθείημεν τιθεῖμεν

τιθείητε  τιθεῖτε

τιθείησαν  τιθεῖεν

 

τίθει

τιθέτω

 

τίθετε

τιθέντων / τιθέτωσαν

τιθέναι

τιθεὶς (τιθέντος)

τιθεῖσα (τιθείσης)

τιθὲν (τιθέντος)

Παρατατικός

ἐτίθην

ἐτίθεις

ἐτίθει

ἐτίθεμεν

ἐτίθετε

ἐτίθεσαν

 

Μέλλοντας

θήσω 

Αόριστος β

ἔθηκα

ἔθηκας

ἔθηκε

ἔθεμεν

ἔθετε

ἔθεσαν / ἔθηκαν

θῶ

θῇς

θῇ

θῶμεν

θῆτε

θῶσι(ν)

θείην

θείης

θείη

θείημεν θεῖμεν

θείητε θεῖτε

θείησαν θεῖεν

 

θὲς

θέτω

 

θέτε

θέντων

θεῖναι

θεὶς (θέντος)

θεῖσα (θείσης)

θὲν (θέντος)

Παρακείμενος

τέθη(ει)κα

 

Υπερσυντέλικος

 

 

 

 

Μέση τίθεμαι

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

Ενεστώτας

τίθεμαι

τίθεσαι

τίθεται

τιθέμεθα

τίθεσθε

τίθενται

τιθῶμαι

τιθῇ

τιθῆται

τιθώμεθα

τιθῆσθε

τιθῶνται

τιθείμην

τιθεῖο

τιθεῖτο

τιθείμεθα

τιθεῖσθε

τιθεῖντο

 

τίθεσο

τιθέσθω

 

τίθεσθε

τιθέσθων / τιθέσθωσαν

τίθεσθαι

τιθέμενος

τιθεμένη

τιθέμενον

Παρατατικός

ἐτιθέμην

ἐτίθεσο

ἐτίθετο

ἐτιθέμεθα

ἐτίθεσθε

ἐτίθεντο

 

Μέλλοντας

θήσομαι

Παθ. Μέλλοντας

τεθήσομαι

 

 

 

 

 

Αόριστος β

ἐθέμην

ἔθου

ἔθετο

ἐθέμεθα

ἔθεσθε

ἔθεντο

θῶμαι

θῇ

θῇται

θώμεθα

θῆσθε

θῶνται

θείμην

θεῖο

θεῖτο

θείμεθα

θεῖσθε

θεῖντο

 

θοῦ

θέσθω

 

θέσθε

θέσθων

θέσθαι

θέμενος

θεμένη

θέμενον

Παθ. Αόριστος

ἐτέθην

 

Παρακείμενος

τέθημαι

Υπερσυντέλικος

ἐτεθήμην

 

 

 

ἵημι

Ενεργητική ἵημι

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

Ενεστώτας

ἵημι

ἵης ἱεῖς

ἵησι(ν)

ἵεμεν

ἵετε

ἱᾶσι(ν)

ἱῶ

ἱῇς

ἱῇ

ἱῶμεν

ἱῆτε

ἱῶσι(ν)

ἱείην

ἱείης

ἱείη

ἱείημεν ἱεῖτε

ἱείητε ἱεῖτε

ἱείησαν ἱεῖεν

 

ἵει

ἱέτω

 

ἵετε

ἱέντων / ἱέντωσαν

ἱέναι

ἱείς (ἱέντος)

ἱεῖσα (ἱείσης)

ἱέν (ἱέντος)

Παρατατικός

ἵην / ἵειν

ἵεις

ἵει

ἵεμεν

ἵετε

ἵεσαν

 

Μέλλοντας

ἥσω 

Αόριστος β

ἧκα

ἧκας

ἧκε

εἷμεν (ἑjεμεν)

εἷτε

εἷσαν / ἧκαν

ἧς

ὧμεν

ἧτε

ὧσι(ν)

εἵην

εἵης

εἵη

εἵημεν εἷμεν

εἵητε εἷτε

εἵησαν εἷεν

 

ἕς

ἕτω

 

ἕτε

ἕντων

εἷναι

εἵς (ἕντος)

εἷσα (εἵσης)

ἕν (ἕντος)

Παρακείμενος

εἷκα

 

Υπερσυντέλικος

εἵκειν

 

 

 

Μέση ἵεμαι

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

Ενεστώτας

ἵεμαι

ἵεσαι

ἵεται

ἱέμεθα

ἵεσθε

ἵενται

ἱῶμαι

ἱῇ

ἱῆται

ἱώμεθα

ἱῆσθε

ἱῶνται

ἱείμην

ἱεῖο

ἱεῖτο

ἱείμεθα

ἱεῖσθε

ἱεῖντο

 

ἵεσο

ἱέσθω

 

ἵεσθε

ἱέσθων

ἵεσθαι

ἱέμενος

ἱεμένη

ἱέμενον

Παρατατικός

ἱέμην

ἵεσο

ἵετο

ἱέμεθα

ἵεσθε

ἵεντο

 

Μέλλοντας

ἥσομαι

Παθ.  Μέλλοντας

ἑθήσομαι

Αόριστος α

ἡκάμην

ἥκω
--
--

ἥκασθε

ἥκαντο

 

Αόριστος β

εἴμην

εἷσο

εἷτο

εἵμεθα

εἷσθε

εἷντο

ὧμαι

ἧται

ὥμεθα

ἧσθε

ὧνται

εἵμην

εἷο

εἷτο

εἷμεθα

εἷσθε

εἷντο

 

οὗ

ἕσθω

 

ἕσθε

ἕσθων

ἕσθαι

ἕμενος

ἑμένη

ἕμενον

Παθ.  Αόριστος

εἵθην 

 

Παρακείμενος

εἷμαι

Υπερσυντέλικος

εἷμην

 

 

 

δίδωμι

Ενεργητική δίδωμι

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

Ενεστώτας

δίδωμι

δίδως

δίδωσι(ν)

δίδομεν

δίδοτε

διδόασι(ν)

διδῶ
διδῷς
διδῷ
διδῶμεν
διδῶτε
διδῶσι(ν)

διδοίην
διδοίης
διδοίη
διδοίημεν  διδοῖμεν 
διδοίητε  διδοῖτε
διδοίησαν διδοῖεν

 

δίδου
διδότω

δίδοτε
διδόντων

διδόναι

διδοὺς (διδόντος)
διδοῦσα (διδούσης)
διδὸν (διδόντος)
 

Παρατατικός

ἐδίδουν

ἐδίδους

ἐδίδου

ἐδίδομεν

ἐδίδοτε

ἐδίδοσαν

 

Μέλλοντας

δώσω 

Αόριστος β'

ἔδωκα

ἔδωκας

ἔδωκε

ἔδομεν

ἔδοτε

ἔδοσαν

δῶ
δῷς
δῷ
δῶμεν
δῶτε
δῶσι(ν)

δοίην
δοίης
δοίη
δοίημεν δοῖμεν
δοίητε δοῖτε
δοίησαν δοῖεν

 

δὸς
δότω

 

δότε
δόντων

δοῦναι

δοὺς (δόντος)
δοῦσα (δούσης)
δὸν (δόντος)
 

Παρακείμενος

δέδωκα

 

Υπερσυντέλικος

ἐδεδώκειν

 

 

 

Μέση δίδομαι

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

Ενεστώτας

δίδομαι
δίδοσαι
δίδοται
διδόμεθα
δίδοσθε
δίδονται

διδῶμαι
διδῷ
διδῶται
διδώμεθα
διδῶσθε
διδῶνται

διδοίμην
διδοῖο
διδοῖτο
διδοίμεθα
διδοῖσθε
διδοῖντο

 

δίδοσο
διδόσθω

δίδοσθε
διδόσθων

δίδοσθαι

διδόμενος
διδομένη
διδόμενον 
 

Παρατατικός

ἐδιδόμην
ἐδίδοσο
ἐδίδοτο
ἐδιδόμεθα
ἐδίδοσθε
ἐδίδοντο

 

Μέλλοντας

δώσομαι

Παθ. Μέλλοντας

δοθήσομαι

 

 

 

 

 

Αόριστος β

ἐδόμην
ἔδου
ἔδοτο
ἐδόμεθα
ἔδοσθε
ἔδοντο

δῶμαι
δῷ
δῶται
δώμεθα
δῶσθε
δῶνται

δοίμην
δοῖο
δοῖτο
δοίμεθα
δοῖσθε
δοῖντο

 

δοῦ
δόσθω


δόσθε
δόσθων

δόσθαι

δόμενος
δομένη
δόμενον
 

Παθ. Αόριστος

ἐδόθην

 

Παρακείμενος

δέδομαι

Υπερσυντέλικος

ἐδεδόμην

 Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in