Αρχαία:Θεωρία Γραμματικής -Συντακτικού

Ανώμαλα ρήματα : Αρχικοί χρόνοι

 

ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν.

ἀγγέλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελθήσομαι, ἠγγειλάμην-ἠγγέλμην-ἠγγέλθην, ἤγγελμαι, ἠγγέλμην.

ἄγωἦγον, ἄξω, ἤγαγον, ἀγήοχα, ἠγηόχειν.

ἄγομαιἠγόμην, ἄξομαι-ἀχθήσομαι, ἠγαγόμην-ἤχθην, ἦγμαι, ἤγμην.

ἀγωνίζομαιἠγωνιζόμην, ἀγωνιοῦμαι-ἀγωνισθήσομαι, ἠγωνισάμην-ἠγωνίσθην, ἠγώνισμαι, ἠγωνίσμην.

αἰνῶ, ᾔνουν, αἰνέσομαι & αἰνέσω, ᾔνεσα, ᾔνεκα, ᾐνέκειν·

αἰνοῦμαι, ᾐνούμην, αἰνεθήσομαι, ᾐνέθην, ᾔνημαι, ᾐνήμην

αἱρέω(-), ᾕρουν, αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα, ᾑρήκειν.

αἱροῦμαιᾑρούμην, αἱρήσομαι-αἱρεθήσομαι, εἱλόμην-ᾑρέθην, ᾕρημαι, ᾑρήμην.

αἴρωᾖρον, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἤρκειν.

αἴρομαιᾐρόμην, ἀροῦμαι-ἀρθήσομαι, ἠράμην-ἤρθην, ἦρμαι, ἤρμην.

αἰσθάνομαιᾐσθανόμην, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι, ᾐσθήμην.

αἰσχύνομαιᾐσχυνόμην, αἰσχυνοῦμαι, ᾐσχύνθην, ᾔσχυμμαι, ᾐσχύμμην.

αἰτιάομαι(-ῶμαι), ᾐτιώμην, αἰτιάσομαι, ᾐτιασάμην-ᾐτιάθην, ᾐτίαμαι, ᾐτιάμην.

ἀκούωἤκουον, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, ἠκηκόειν.

ἁλίσκομαι, ἡλισκόμην, ἁλώσομαι, ἑάλων-ἥλων, ἑάλωκα- ἥλωκα, ἡλώκειν

ἀλλάττομαιἠλλαττόμην, ἀλλάξομαι-ἀλλαχθήσομαι, ἠλλαξάμην-ἠλλάχθην, ἤλλαγμαι, ἠλλάγμην.

ἁμαρτάνωἡμάρτανον, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμαρτήκειν.

ἀνέχομαιἠνειχόμην, ἀνέξομαι, ἠνεσχόμην, ὑπομεμένηκα, ὑπεμεμενήκειν.

ἀπεχθάνομαιἀπηχθηνόμην, ἀπεχθήσομαι, ἀπηχθόμην, ἀπήχθημαι, ἀπηχθήμην.

ἀποκρίνομαιἀπεκρινόμην, ἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρινάμην, ἀποκέκριμαι, ἀπεκεκρίμην.

ἀπολογέομαι(-οῦμαι), ἀπελογούμην, ἀπολογήσομαι, ἀπελογησάμην-ἀπελογήθην, ἀπολελόγημαι, ἀπελελογήμην.

ἅπτω, ἧπτον, ἅψω, ἧψα·

ἅπτομαιἡπτόμην, ἅψομαι- ἁφθήσομαι, ἡψάμην-ἥφθην, ἧμμαι, ἥμμην.

ἄρχω, ἦρχον, ἄρξω, ἦρξα, ἦρχα, ἤρχειν·

ἄρχομαι, ἠρχόμην, ἄρξομαι & ἀρχθήσομαι, ἠρξάμην & ἤρχθην, ἦργμαι, ἤργμην

ἄχθομαιἠχθόμην, ἀχθέσομαι, ἠχθέσθην, ἤχθημαι, ἠχθήμην.

 

 

Β

βαίνω, ἔβαινον, βήσομαι, ἔβην, βέβηκα, ἐβεβήκειν·

βαίνομαι, ἐβαινόμην, -, ἐβάθην, βέβαμαι, –

βάλλωἔβαλλον, βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα, ἐβεβλήκειν.

βάλλομαιἐβαλλόμην, βαλοῦμαι-βληθήσομαι, ἐβαλόμην-ἐβλήθην, βέβλημαι, ἐβεβλήμην.

βιβάζω, ἐβίβαζον, βιβῶ (=βιβάω), ἐβίβασα·

βιβάζομαι, ἐβιβαζόμην, βιβῶμαι, ἐβιβασάμην & ἐβιβάσθην, βεβίβασμαι, ἐβεβιβάσμην

βούλομαιἐβουλόμην, βουλήσομαι, ἐβουλήθην, βεβούλημαι, ἐβεβουλήμην.

 

 

Γ

γίγνομαιἐγιγνόμην, γενήσομαι-γενηθήσομαι, ἐγενόμην-ἐγενήθην, γέγονα-γεγένημαι, ἐγεγόνειν-ἐγεγενήμην.

γηράσκω, ἐγήρασκον, γηράσω & γηράσομαι, ἐγήρασα & ἐγήραν, γεγήρακα, ἐγεγηράκειν

γιγνώσκω, ἐγίγνωσκον, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἐγνώκειν·

γιγνώσκομαι, ἐγιγνωσκόμην, γνωσθήσομαι, ἐγνώσθην, ἔγνωσμαι, ἐγνώσμην

 

 

Δ

δέδοικα & δέδια, ἐδεδοίκειν -ἐδεδίειν, δείσομαι, ἔδεισα

δέχομαιἐδεχόμην, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, ἐδεδέγμην.

δεῖ, ἔδει, δεήσει, ἐδέησε,δεδέηκε, εδεδεήκει

διδράσκω, ἐδίδρασκον, δράσομαι, ἔδραν, δέδρακα, ἐδεδράκειν

δίδωμι, ἐδίδουν, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, ἐδεδώκειν·

δίδομαι, ἐδιδόμην, δώσομαι – δοθήσομαι, ἐδόμην – ἐδόθην, δέδομαι, ἐδεδόμην

δοκέω(-), ἐδόκουν, δόξω, ἔδοξα, δέδοκται, ἐδέδοκτο.

δοκεῖ, ἐδόκει, δόξει, ἔδοξε, δέδοκται, ἐδέδοκτο                              

δράω, ἔδρων, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, ἐδεδράκειν

δύναμαιἐδυνάμην, δυνήσομαι, ἐδυνήθην-ἐδυνάσθην, δεδύνημαι, ἐδεδυνήμην.

δύω, ἔδυον, δύσω, ἔδυσα                                                               

δύομαιἐδυόμην, δύσομαι, ἔδυν (δύωδύοιμιδύθιδῦναιδύςδῦσαδύν), δέδυκα, ἐδεδύκειν.

 

 

Ε

ἐάω(-), εἴων, ἐάσω, εἴασα, εἴακα, εἰάκειν.                                       

ἐῶμαι, εἰώμην, ἐάσομαι, εἰάθην, εἴαμαι, εἰάμην

ἐγείρωἤγειρον, ἐγερῶ, ἤγειρα, ἐγήγερκα, ἐγηγέρκειν.

ἐγείρομαιἠγειρόμην, ἐγεροῦμαι-ἐγερθήσομαι, ἠγρόμην-ἠγέρθην, ἐγήγερμαι-ἐγρήγορα, ἐγηγέρμην-ἐγρηγόρειν.

εἰμί, ἦν, ἔσομαι, ἐγενόμην, γέγονα ἐγεγόνειν

εἶμι-ἔρχομαι, ᾖα & ᾔειν, εἶμι, ἦλθον, ἐλήλυθα, ἐληλύθειν ἐλαύνωἤλαυνον, ἐλῶ(άω-ῶ), ἤλασα, ἐλήλακα, ἐληλάκειν.

ἐνθυμέομαι(-οῦμαι), ἐνεθυμούμην, ἐνθυμήσομαι, ἐνεθυμήθην, ἐντεθύμημαι, ἐνετεθυμήμην.

ἐπίσταμαιἠπιστάμην, ἐπιστήσομαι, ἠπιστήθην, ἔγνωκα, ἐγνώκειν.

ἕπομαι, εἱπόμην, ἕψομαι, ἑσπόμην, ἠκολούθηκα, ἠκολουθήκειν.

ἐργάζομαι, εἰργαζόμην, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαι, εἰργάσμην.

ἐρωτάω(-ῶ), ἠρώτων, ἐρήσομαι, ἠρώτησα-ἠρόμην, ἠρώτηκα, ἠρωτήκειν.

ἐρωτῶμαι, ἠρωτώμην, ἐρωτηθήσομαι, ἠρωτήθην, ἠρώτημαι, ἠρωτήμην

ἐσθίω, ἤσθιον, ἔδομαι, ἔφαγον, ἐδήδοκα, ἐδηδόκειν.

ἐσθίομαι, ἠσθιόμην, -, ἐδεσάμην & ἠδέσθην, ἐδήδεσμαι, ἐδηδέσμην

εὑρίσκω, ηὕρισκον, εὑρήσω, ηὗρον, ηὕρηκα, ηὑρήκειν.

ἔχω, εἶχον, ἕξω-σχήσω, ἔσχον, ἔσχηκα, ἐσχήκειν.

ἔχομαι, εἰχόμην, ἕξομαι-σχήσομαι, ἐσχόμην, ἔσχημαι, ἐσχήμην.

ἐχθαίρω, ἤχθαιρον, ἐχθαρῶ, ἤχθηρα

ἐχθαίρομαι, ἠχθαιρόμην, ἐχθαροῦμαι, ἠχθηράμην

 

 

Ζ

ζήω-ῶ, ἔζων, ζήσω –ζήσομαι – βιώσομαι, ἔζησα-ἐβίωσα, ἐβίωνβεβίωκα ἐβεβιώκειν

 

 

Η

ἡγέομαι(-οῦμαι), ἡγούμην, ἡγήσομαι-ἡγηθήσομαι, ἡγησάμην-ἡγήθην, ἥγημαι, ἡγήμην.

ἡττάομαι(-ῶμαι), ἡττώμην, ἡττήσομαι-ἡττηθήσομαι, ἡττησάμην-ἡττήθην, ἥττημαι, ἡττήμην.

ἥκω, ἧκον, ἥξω, ἧξα

 

 

Θ

θνῄσκω, ἔθνησκον, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα, ἐτεθνήκην       

θέω, ἔθεον, θεύσομαι, ἔδραμον, δεδράμηκα, ἐδεδραμήκειν.

θνῄσκω, ἔθνῃσκον, θανοῦμαι, (ἀπ)έθανον, τέθνηκα, ἐτεθνήκειν.

 

Ι

ἵημι, ἵην, ἥσω, ἧκα, εἷκα, εἵκειν·

ἵεμαι, ἱέμην, ἥσομαι,ἑθήσομαι, ἡκάμην, εἵμην, εἵθην, εἷμαι, εἵμην

ἱκνέομαι(-οῦμαι), ἱκνούμην, ἵξομαι, ἱκόμην, ἷγμαι, ἵγμην (συνήθως απαντάται ως σύνθετο : ἀφικνοῦμαι).                                                                                                       

 ἵστημι, ἵστην, στήσω, ἔστησα, στήσας ἔχω, στήσας εἶχον

ἵσταμαι, ἱστάμην, στήσομαι,σταθήσομαι, ἐστησάμην,ἔστην,ἐστάθην, ἕστηκα, ἑστήκειν-εἱστήκειν

 

 

Κ

καλέω(-ῶ), ἐκάλουν, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, ἐκεκλήκειν.

καλοῦμαι, ἐκαλούμην, καλοῦμαι-κληθήσομαι, ἐκαλεσάμην-ἐκλήθην, κέκλημαι, ἐκεκλήμην.

κάμνω, ἐκαμνον, καμοῦμαι, ἔκαμον, κέκμηκα, ἐκεκμήκειν.

κεῖμαι, ἐκείμην, κείσομαι, ἐκείσθην

κλίνω, ἔκλινον, κλινῶ, ἔκλινα, κέκλικα, ἐκεκλίκειν.

κλίνομαι, ἐκλινόμην, κλινοῦμαι-κλινήσομαι, ἐκλινάμην-ἐκλίθην, κέκλιμαι, ἐκεκλίμην.

κόπτω, ἔκοπτον, κόψω, ἔκοψα, κέκοφα, ἐκεκόφειν

κόπτομαι, ἐκοπτόμην, κόψομαι – κοπήσομαι, ἐκοψάμην – ἐκόπην, κέκομμαι, ἐκεκόμμην

κρίνω, ἔκρινον, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, ἐκεκρίκειν.

κρίνομαι, ἐκρινόμην, κρινοῦμαι-κριθήσομαι, ἐκρινάμην-ἐκρίθην, κέκριμαι, ἐκεκρίμην.

κτάομαι(-ῶμαι), ἐκτώμην, κτήσομαι-κτηθήσομαι, ἐκτησάμην-ἐκτήθην, κέκτημαι, ἐκεκτήμην, κεκτήσομαι

κτείνω, ἔκτεινον, κτενῶ, ἔκτεινα, (ἀπ)έκτονα, (ἀπ)εκτόνειν.

Παθητικό: ἀποθνῄκω

 

 

Λ

λαγχάνω, ἐλάγχανον, λήξομαι, ἔλαχον, εἴληχα, εἰλήχειν.

λαμβάνω, ἐλάμβανον, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἰλήφειν.

λαμβάνομαι, ἐλαμβανόμην, ληφθήσομαι, ἐλαβόμην-ἐλήφθην, εἴλημμαι, εἰλήμμην.

λανθάνω, ἐλάνθανον, λήσω, ἔλαθον, λέληθα, ἐλελήθειν.

λανθάνομαι, ἐλανθανόμην, λήσομαι-λησθήσομαι, ἐλαθόμην-ἐλήσθην, λέλησμαι, ἐλελήσμην.

λέγω, ἔλεγον, λέξω-ἐρῶ, εἶπον-ἔλεξα-εἶπα, εἴρηκα, εἰρήκειν.

λέγομαι, ἐλεγόμην, λεχθήσομαι-ῥηθήσομαι, ἐλέχθην-ἐρρήθην, εἴρημαι, εἰρήμην.

λείπω, ἔλειπον, λείψω, ἔλειψα-ἔλιπον, λέλοιπα, ἐλελοίπειν.

λείπομαι, ἐλειπόμην, λείψομαι-λειφθήσομαι, ἐλιπόμην-ἐλείφθην, λέλειμμαι, ἐλελείμμην.

λυμαίνομαι, ἐλυμαινόμην, λυμανοῦμαι, ἐλυμηνάμην, λελύμασμαι, ἐλελυμάσμην.

 

 

Μ

μανθάνω, ἐμάνθανον, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα, ἐμεμαθήκειν.

μάχομαι, ἐμαχόμην, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι, ἐμεμαχήμην

μένω, ἔμενον, μενῶ, ἔμεινα, μεμενηκα, ἐμεμενήκειν

μ(ε)ίγνυμι, ἐμ(ε)ίγνυν, μ(ε)ίξω, ἔμ(ε)ιξα

μ(ε)ίγνυμαι, ἐμ(ε)ιγνύμην, μ(ε)ίξομαι- μ(ε)ιχθήσομαι -μιγήσομαι, ἐμ(ε)ιξάμην -ἐμ(ε)ίχθην-ἐμίγην, μέμ(ε)ιγμαι, ἐμεμ(ε)ίγμην

μιμνῄσκω, ἐμίμνῃσκον, μνήσω, ἔμνησα                                         

μιμνῄσκομαι, ἐμιμνῃσκόμην, μνήσομαι-μνησθήσομαι, ἐμνησάμην-ἐμνήσθην, μέμνημαι, ἐμεμνήμην.

(το μέμνημαι έχει μονολεκτική υποτακτική μεμνῶμαι, -μνῇ, μνῆται κ.τ.λ., ευκτική μεμνῄμην, -μνῇο,

-μνῇτο κ.τ.λ. και μεμνῴμην, μεμνῷο).

 

 

Ν

νέμω, ἔνεμον, νεμῶ, ἔνειμα, νενέμηκα, ἐνενεμήκειν.

νέμομαι, ἐνεμόμην, νεμοῦμαι-νεμηθήσομαι, ἐνειμάμην-ἐνεμήθην, νενέμημαι, ἐνενεμήμην.ΓΛ

 

 

Ο

οἰκέω(-ῶ), ᾤκουν, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήκειν.

οἴομαι-οἶμαι, ᾠόμην-ᾤμην, οἰήσομαι, ᾠήθην, νενόμικα, ἐνενομίκειν.

ὄλλυμι, ὤλλυν, ὀλῶ, ὤλεσα, ὀλώλεκα, ὀλωλέκειν-ὠλωλέκειν

ὄλλυμαι, ὠλλύμην, ὀλοῦμαι, ὠλόμην, ὄλωλα, ὠλώλειν.

ὄμνυμι -ὀμνύω, ὤμνυν -ὤμνυον, ὀμοῦμαι – ὀμώσω, ὤμοσα, ὀμώμοκα, ὀμωμόκειν

ὀξύνομαι, ὠξυνόμην, ὀξυνθήσομαι, ὠξύνθην, ὤξυμμαι, ὠξύμμην.

ὁράω(-ῶ), ἑώρων, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα-ἑόρακα – ὄπωπα, ἑωράκειν- ὠπώπειν

ὁρῶμαι, ἑωρώμην, ὀφθήσομαι, εἰδόμην -ὤφθην, ἑώραμαι – ὦμμαι, ἑωράμην – ὤμμην                                                                                    

ὁρμάω-ῶ, ὥρμων, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὡρμήκειν                                    

ὁρμέω-ῶ, ὥρμουν, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὡρμήκειν

ὀφλισκάνω, ὠφλίσκανον, ὀφλήσω, ὦφλον, ὤφληκα, ὠφλήκειν. (=χρωστώ στο δημόσιο, καταδικάζομαι σε πρόστιμο).

 

 

Π

παρανομέω-ῶ, παρενόμουν, παρανομήσω, παρενόμησα, παρανενόμηκα, παρενενομήκειν

παρανομοῦμαι, παρενομούμην, -, παρενομήθην, παρανενόμημαι, παρενενομήμην

πάσχω, ἔπασχον, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα, ἐπεπόνθειν.

πείθω, ἔπειθον, πείσω, ἔπεισα, ἔπιθον, πέπεικα, ἐπεπείκειν

πείθομαι, ἐπειθόμην, πείσομαι-πεισθήσομαι, ἐπιθόμην-ἐπείσθην, πέπεισμαι, ἐπεπείσμην

πειράω-ῶ, ἐπείρων, πειράσω, ἐπείρασα, πεπείρακα, ἐπεπειράκειν

πειράομαι(-ῶμαι), ἐπειρώμην, πειράσομαι-πειραθήσομαι, ἐπειρασάμην-ἐπειράθην, πεπείραμαι, ἐπεπειράμην.

πέμπω, ἔπεμπον, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, ἐπεπόμφειν

πέμπομαι, ἐπεμπόμην, πέμψομαι -πεμφθήσομαι, ἐπεμψάμην – ἐπέμφθην, πέπεμμαι, ἐπεπέμμην

πίμπλημι, ἐπίμπλην, πλήσω, ἔπλησα, πέπληκα, ἐπεπλήκειν.                                                                          πίμπλαμαι, ἐπιμπλάμην, πλήσομαι-πλησθήσομαι, ἐπλησάμην-ἐπλήσθην, πέπλησμαι, ἐπεπλήσμην.

πίνω, ἔπινον, πίομαι, ἔπιον, πέπωκα, ἐπεπώκειν.

πίπτω, ἔπιπτον, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα, ἐπεπτώκειν.

πλέω, ἔπλεον, πλεύσομαι-πλευσοῦμαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, ἐπεπλεύκειν.                                                                                  

πλέομαι, ἐπλεόμην, πλευσθήσομαι, ἐπλεύσθην, πέπλευσμαι, ἐπεπλεύσμην

πλήττομαι, ἐπληττόμην, πλήξομαι-πληγήσομαι, ἐπληξάμην-ἐπλήγην, πέπληγμαι, ἐπεπλήγμην.

ποιέω-ῶ, ἐποίουν, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, ἐπεποιήκειν

ποιοῦμαι, ἐποιούμην, ποιήσομαι – ποιηθήσομαι, ἐποιησάμην – ἐποιήθην, πεποίημαι, ἐπεποιήμην

πράττω, ἔπραττον, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, ἐπεπράχειν

πράττομαι, ἐπραττόμην, πράξομαι -πραχθήσομαι, ἐπραξάμην -ἐπράχθην, πέπραγμαι, ἐπεπράγμην

πυνθάνομαι, ἐπυνθανόμην, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι, ἐπεπύσμην.

 

 

Ρ

ῥέω, ἔρρεον, ῥεύσομαι -ῥυήσομαι, ἐρρύην

 

 

Σ

σημαίνω, ἐσήμαινον, σημανῶ, ἐσήμηνα, σεσήμαγκα

σημαίνομαι, ἐσημαινόμην, σημανοῦμαι -σημανθήσομαι, ἐσημηνάμην -ἐσημάνθην, σεσήμασμαι, ἐσεσημάσμην

σκεδάννυμι, ἐσκεδάννυν -ἐσκεδάννυον, σκεδῶ – σκεδάσω, ἐσκέδασα

σκεδάννυμαι, ἐσκεδαννύμην, σκεδασθήσομαι, ἐσκεδασάμην -ἐσκεδάσθην, ἐσκέδασμαι, ἐσκεδάσμην

σκοπῶ-σκοποῦμαι, ἐσκόπουν-ἐσκοπούμην, σκέψομαι, ἐσκεψάμην, ἔσκεμμαι, ἐσκέμμην.

σκοποῦμαι, ἐσκοπούμην, σκέψομαι-σκεπήσομαι, ἐσκεψάμην-ἐσκέφθην-ἐσκέπην, ἔσκεμμαι, ἐσκέμμην.

σπείρω, ἔσπειρον, σπερῶ, ἔσπειρα, ἔσπαρκα, ἐσπάρκειν.

σπείρομαι, ἐσπειρόμην, σπαρήσομαι, ἐσπάρην, ἔσπαρμαι, ἐσπάρμην.

σπένδω, ἔσπενδον, σπείσω, ἔσπεισα                                                   

σπένδομαι, ἐσπενδόμην, σπείσομαι, ἐσπεισάμην, ἔσπεισμαι, ἐσπείσμην.

στέλλω, ἔστελλον, στελῶ, ἔστειλα, ἔσταλκα, ἐστάλκειν.

στέλλομαι, ἐστελλόμην, σταλήσομαι, ἐστειλάμην-ἐστάλμην-ἐστάλην, ἔσταλμαι, ἐστάλμην.

συλλέγω, συνέλεγον, συλλέξω, συνέλεξα, συνείλοχα, συνειλόχειν.

συλλέγομαι, συνελεγόμην, συλλέξομαι, συλλεχθήσομαι-συλλεγήσομαι, συνελεξάμην- συνελέχθην- συνελέγην, συνείλεγμαι, συνειλέγμην.

σφάλλω, ἔσφαλλον, σφαλῶ, ἔσφηλα, ἔσφαλκα, ἐσφάλκειν.

σφάλλομαι, ἐσφαλλόμην, σφαλοῦμαι-σφαλήσομαι, ἐσφηλάμην-ἐσφάλην, ἔσφαλμαι, ἐσφάλμην.

 

 

Τ

τάσσω, ἔτασσον, τάξω, ἔταξα, τέταχα, ἐτετάχειν

τάσσομαι, ἐτασσόμην, τάξομαι-ταχθήσομαι, ἐταξάμην- ἐτάχθην, τέταγμαι, ἐτετάγμην

τείνω, ἔτεινον, τενῶ, ἔτεινα, τέτακα, ἐτετάκειν.

τείνομαι, ἐτεινόμην, τενοῦμαι-ταθήσομαι, ἐτεινάμην-ἐτάθην, τέταμαι, ἐτετάμην.

τελέω-ῶ, ἐτέλουν, τελῶ, ἐτέλεσα, τετέλεκα, ἐτετελέκειν

τελοῦμαι, ἐτελούμην, τελοῦμαι -τελεσθήσομαι, ἐτελεσάμην -ἐτελέσθην, τετέλεσμαι, ἐτετελέσμην

τέμνω, ἔτεμνον, τεμῶ, ἔτεμον, τέτμηκα, ἐτετμήκειν.

τέμνομαι, ἐτεμνόμην, τεμοῦμαι-τμηθήσομαι, ἐτεμόμην-ἐτμήθην, τέτμημαι, ἐτετμήμην.

τίθημι, ἐτίθην, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, ἐτεθήκειν

τίθεμαι, ἐτιθέμην, θήσομαι -τεθήσομαι, ἐθέμην -ἐτέθην, τέθημαι -κεῖμαι, ἐτεθήμην -ἐκείμην

τίκτω, ἔτικτον, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, ἐτετόκειν.

τρέπω, ἔτρεπον, τρέψω, ἔτρεψα – ἔτραπον, τέτροφα -τέτραφα, ἐτετρόφειν & ἐτετράφειν                                                                         

τρέπομαι, ἐτρεπόμην, τρέψομαι- τρεφθήσομαι- τραπήσομαι, ἐτρεψάμην- ἐτραπόμην – ἐτρέφθην- ἐτράπην, τέτραμμαι, ἐτετράμμην.

τρέφομαι, ἐτρεφόμην, θρέψομαι-τραφήσομαι, ἐθρεψάμην-ἐτράφην, τέθραμμαι, ἐτεθράμμην.

τρέχω , ἔτρεχον, δραμοῦμαι, ἔδραμον, δεδράμηκα                          

τυγχάνω, ἐτύγχανον, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα, ἐτετυχήκειν.

 

 

Υ

ὑπισχνέομαι(-οῦμαι), ὑπισχνούμην, ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, ὑπέσχημαι, ὑπεσχήμην.

 

 

Φ

φαίνω, ἔφαινον, φανῶ, ἔφηνα, πέφαγκα, ἐπεφάγκειν

φαίνομαι, ἐφαινόμην, φανοῦμαι- φανθήσομαι-φανήσομαι, ἐφηνάμην- ἐφάνθην-ἐφάνην, πέφασμαι – πέφηνα, ἐπεφάσμην- ἐπεφήνην

φέρω, ἔφερον, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνηνόχειν.

φέρομαι, ἐφερόμην, οἴσομαι-οἰσθήσομαι-ἐνεχθήσομαι, ἠνεγκάμην- ἠνεγκόμην- ἠνέχθην, ἐνήνεγμαι, ἐνηνέγμην.

φεύγω, ἔφευγον, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα, ἐπεφεύγειν.

φημί, ἔφην, φήσω, ἔφησα, εἴρηκα, εἰρήκειν

φθάνω, ἔφθανον, φθάσω-φθήσομαι, ἔφθασα-ἔφθην (φθῶ, φθαίην, φθῆναι, φθάς), ἔφθακα, ἐφθάκειν.

φθείρω, ἔφθειρον, φθερῶ, ἔφθειρα, ἔφθαρκα, ἐφθάρκειν.

φθείρομαι, ἐφθειρόμην, φθεροῦμαι-φθαρήσομαι, ἐφθειράμην-ἐφθάρην, ἔφθαρμαι -ἔφθορα, ἐφθάρμην- ἐφθόρειν.

φύω, ἔφυον, φύσω, ἔφυσα

φύομαι, ἐφυόμην, φύσομαι, ἔφυν (φύω, φύοιμι, φῦναι, φύς-φῦσα-φύν), πέφυκα, ἐπεφύκειν.

 

 

Χ

χρή, χρῆν-ἐχρῆν, χρήσει-χρῆσται, ἔχρησε.

χρήομαι(-ῶμαι), ἐχρώμην, χρήσομαι, ἐχρησάμην,

κέχρημαι, ἐκεχρήμην, κεχρήσομαι.

 

Ψ

ψηφίζω, ἐψήφιζον, ψηφιῶ, ἐψήφισα, ἐψήφικα, ἐψηφίκειν

ψηφίζομαι, ἐψηφιζόμην, ψηφιοῦμαι-ψηφισθήσομαι, ἐψηφισάμην-ἐψηφίσθην, ἐψήφισμαι, ἐψηφίσμην

 

Ω

ὠνέομαι(-οῦμαι), ἐωνούμην, ὠνήσομαι, ἐπριάμην, ἐώνημαι, ἐωνήμην.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in