Γυμνάσιο

Ενότητα 11

Ασκήσεις Β Γυμνασίου

Ενότητα 11,Πλάτων Νόμοι 881b-e  (διασκευή)

Α. Γραμματική          

Άσκηση 1 Να κλιθούν τα ουσιαστικά σε ενικό πληθυντικό: πατέρα, μητέρα, πληγάς, προεδρίαν , ἀγώνων , ἀειφυγείαν, χώρας, ἒπαινον , ψόγον, δοῦλος, μάστιγι, δίκην, γονέων, ἂστεως, θανάτω, κοινωνίαν, ἀγοράν, πόλιν.

Άσκηση 2 Να κλιθούν οι αντωνυμίες σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη:  τούτων, τις, πάντων, τοιαύτην .

Άσκηση 3  Να κλιθούν και σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη τα επίθετα:  ξένος, ἐλεύθερος,

ἂλλην,

Άσκηση 4 Να κλιθούν οι μετοχές σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη:  προστυγχάνων , βοηθήσας, κατελθών, ἐντυγχάνων.

Άσκηση 5 Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο και αριθμό που βρίσκονται:

Προστυγχάνων (και την μετοχή και το  γ ενικό) , καλείσθω, φεύγετω, ἐχετω, γιγνέσθω ,

Άσκηση 6 Να γίνουν οι εγκλιτικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο και αριθμό που βρίσκονται και οι ονοματικοί τύποι :  Προστυγχάνων ( γ ενικό ) , καλείσθω, φεύγετω, ἐχετω, γιγνέσθω .

Β. Σύνταξη

Άσκηση 1

Να εντοπισθούν και να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου (*είδος, εισαγωγή, εκφορά , προσδιορισμός – συντακτική λειτουργία )

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in