Γυμνάσιο

Ενότητα 16

Ασκήσεις Β Γυμνασίου

Ενότητα 16,Ψευδο-Καλλισθένης, Μυθιστορία  Αλεξάνδρου Παραλλαγή γ,22

Α. Γραμματική          

Άσκηση 1 Να κλιθούν τα ουσιαστικά σε ενικό πληθυντικό: βασιλεύς, Ἀλέξανδρος, Στατείρα, Ῥοδῶ, Ῥωξάνη, γυναικί , σκῆπτρα, πνεύματι, ἀναπνοῆ, χλαμύδι, ἀπωλείας, παρακαταθήκην , θυγατέρα, λύπης, βασίλεια, διατάξεις , ἡρῶον, ἣρωας.

Άσκηση 2 Να κλιθούν οι αντωνυμίες σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη:  ἒμῆ, ἡμῖν, ἐγώ, αὐτοῦ, τοῦτο, ἐμαυτοῦ, τί.

Άσκηση 3  Να κλιθούν και σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη τα επίθετα: ἐσχάτη, αἰτίους, πατρώους, ἲδιασύνθρονον. ,

Άσκηση 4 Να κλιθούν οι μετοχές σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη: ἀντιταξάμενον, ἒχοντος, ἐλεήσας.

Άσκηση 5 Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο και αριθμό που βρίσκονται: ἀντιταξάμενον, ἠμυνάμεθα, ἒχειν, ἒχοντος ( γ ενικό) , κατέλαβον, εἶπεν, σχές (προστακτική αορίστου), προσέταξα, γενέσθαι, ἀποκαταστήσω, εἷναι, βούλομαι , κελεύω (γ ενικό)

Άσκηση 6 Να γίνουν οι εγκλιτικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο και αριθμό που βρίσκονται και απαρέμφατα , μετοχές  : ἠμυνάμεθα , ἒχε, προσέταξα, παύσατε, ἀποκαταστήσω, βούλομαι , συμπνεύσητε, κελεύω (γ ενικό)

Β. Σύνταξη

Άσκηση 1


Να εντοπισθούν και να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου (*είδος, εισαγωγή, εκφορά , προσδιορισμός – συντακτική λειτουργία
)

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in