Γυμνάσιο

Σύνταξη απαρεμφάτου

Να αναγνωρίσετε το είδος (τελικό, ειδικό) των απαρεμφάτων που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις.

α. Σωκράτης ἔλεγεν διδάσκειν τὴν ἀρετήν.

β. Οἱ Ἀθηναῖοι ἐνόμιζον πείσειν τοὺς Λακεδαιμονίους.

γ. Οἱ στρατηγοὶ ἐκέλευσαν τοὺς στρατιώτας μένειν ἐν τῆ μάχῃ.

δ. Πολλάκις ἐσυμβουλεύσαμεν ἡμᾶς μὴ λῦσαι τὰς σπονδάς.

ε. Οἱ νεανίαι μανθάνουσιν ὑπὸ τοῦ διδασκάλου γράφειν.

στ. Ἐβουλόμην ἂν (=θα ήθελα) βοηθησαί σοι.

 

 

Να αναγνωρίσετε το είδος (τελικό, ειδικό) και τη συντακτική λειτουργία (υποκείμενο, αντικείμενο) των απαρεμφάτων που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις.

α. Πολλοὶ νέοι φιλοσοφεῖν νομίζουσιν.

β. Οὐκ ἐπίσταμαι κιθαρίζειν.

γ. Ἐβούλοντο τὴν πόλιν τειχίζειν.

δ. Σὸ ἀδικεῖν μέγα κάκον ἐστί.

ε. Ἔλεγον οὐκ εἶναι αὐτόνομοι.

στ. Σὸ ἀμαρτάνειν τοὺς ἀνθρώπους οὐ θαυμαστὸν ἐστίν.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in