Γυμνάσιο

Ιστορικοί χρόνοι

Να γράψετε το α’ ενικό πρόσωπο των ιστορικών χρόνων της οριστικής των εξής ρημάτων:

παράγω, ἀποπέμπω, ἱππεύω, στρατοπεδεύω, ἐκστρατεύω, βλάπτω, καταδιώκω, διαπράττω, ἱδρύω, ἁρπάζω, ἀποκρύπτω, ὑβρίζω

 

 Να γράψετε τον παρατατικό των ρημάτων στον τύπο που σας δίνεται.

 

Ενεστώτας

Παρατατικός

ἀκούω

 

ορίζεις

 

αυξάνει

 

προβάλλουσιν

 

οἰκτίρω

 

κατευθύνουσι

 

μέλλει

 

ὁμοιάζομεν

 

ὀστρακίζεις

 

μένει

 

δοκιμάζομεν

 

δουλεύετε

 

 

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων στον κατάλληλο τύπο της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα ενεργητικής φωνής :

  1. Ὑμεῖς ...…………………(ενεστ.)   ………………………(μέλ.)                τούς κήρυκας εἰς φρέαρ         (ρίπτω)
  2. Οἱ νόμοι τόν δῆμον  ……………….(ενεστ.)   ………………………(μέλ.)         (παιδεύω)
  3. Ἐγώ ἀεί κατά τούς νόμους ……………………(ενεστ.)   ………………………(μέλ.)         (πράττω)
  4. Οἱ ἱππεῖς  ……………………(ενεστ.)   ………………………(μέλ.)   τούς τῶν βαρβάρων τοξότας (διώκω)
  5. Ἀγαμέμνων ἐν Αὐλίδι  Ἰφιγένειαν ……………………(ενεστ..)   ………………………(μέλ.)       (θύω)
  6. Σύ ……………………(ενεστ.)   ………………………(μέλ.)   τάς γνώμας τῶν ἀνθρώπων      (τρέπω)
  7. Ἀλέξανδρος ...…………………(ενεστ.)   ………………………(μέλ.)  τόν τῶν Περσῶν κίνδυνον (ἀποτρέπω)
  8. Ἀθηναιῖοι ἄγγελον   ...…………………(ενεστ.)   ………………………(μέλ.)  τοῖς Λακεδαιμονίοις (πέμπω)
  9. Ὑμεῖς ...…………………(ενεστ.)   ………………………(μέλ.)  τούς δικαστάς          (πείθω)

10.       Ὁ στρατιώτης ...…………………(ενεστ.)   ………………………(μέλ.)  τάφρον      (ὀρύττω)

11.       Ἐγώ  ...…………………(ενεστ.)   ………………………(μέλ.)  τούς ὅρκους      (φυλάττω)

12.       Ἡμεῖς ...…………………(ενεστ.)   ………………………(μέλ.)  τούς πολεμίους        (διώκω)

 

 Να  γράψετε  τα  ρήματα  που  σας  δίνονται  στον  κατάλληλο  τύπο  του παρατατικού και του  αορίστου ενεργητικής φωνής:

 

φονεύω             (παρατ.,  β΄ πληθ.):

ἐκδιώκω           (αόρ., γ΄ πληθ.):

διαβαίνω          (παρατ., α΄ ενικό):

ἐρίζω                 (αόρ., β΄ ενικό):

αὐξάνω            (παρατ., γ΄ πληθ.):

πράττω              (αόρ., β΄ πληθ.):

πέμπω                (παρατ., α΄ πληθ.):

ἀγοράζω            (αόρ.,  α΄ ενικό):

περιέχω           (παρατ., γ΄ ενικό):

πείθω                (αόρ., β΄ ενικό):           

ἔχω                     (παρατ., α΄ ενικό):

ἀλιεύω               (αόρ., β΄ πληθ.):

διαπρέπω           (παρατ., α΄ ενικό):

ὁδεύω                  (αόρ., β΄ ενικό):

κολάζω               (παρατ., β΄ ενικό):

ἐκπέμπω             (αόρ., γ΄ πληθ.):

διαπράττω          (παρατ., α΄ πληθ.):

θύω                       (αόρ., β΄ ενικό):

ἀρπάζω                (παρατ., γ΄ ενικό):

περιστρέφω         (αόρ., α΄ ενικό):

καταπλέω            (παρατ., β΄ πληθ.):

πείθω                     (αόρ., γ΄  πληθ.):

κελεύω                   (παρατ., α΄ ενικό):

ἀκούω                     (αόρ., β΄ ενικό):

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in