Γυμνάσιο

Ασκήσεις γ΄ κλίσης ουσιαστικών

1. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο από τη λέξη στη παρένθεση:

α. Τοῖς ………….. (φύλαξ) οὐ προσήκει ὕπνος.

β. Μὴ τρίβε τὴν ψυχὴν ταῖς …………… .( φροντίς).

γ. Ἐξ …………….. (όνυξ, γεν. εν.) τὸν λέοντα γιγνώσκεις.

δ. Κρίνε τοὺς ἀνθρώπους μὴ ταῖς ………… (ἐσθής), ἀλλὰ τοῖς ἔργοις.

ε. Ἐκ τῶν πτερῶν γιγνώσκει τις τὸν ……………. (όρνις)

στ. Παρὰ τοῖς …………… (Ἄραψ) αἱ κάμηλοι τίμιαί εἰσιν.

ζ. Ὁ ὄνος τῇ …………. (σάλπιγξ) τοὺς ……….. (κήρυξ) μιμεῖται.

η. Έκαστος των …………… (Κύκλωψ) ένα οφθαλμόν έχει.

2. Να συμπληρωθεί ο σωστός τύπος των ουσιαστικών που βρίσκονται σε παρένθεση.

α) Αἰγύπτιοι προσέπλευσαν σὺν .............................. (ἀσπίς) ποδήρεσιν.

β) Περὶ Συρίας διηγησόμεθα, ὅπου σῖτος πολὺς και πρόβατά ἐστι καὶ ............................... (φοῖνιξ) οἱ καρποφόροι.

γ) Προσεκαλέσαντο τὴν ............................ (γυνή) πρὸς ἄρχοντα.

δ) Οἱ δημαγωγοὶ παρὰ τοῖς δήμοις εἰσὶν ὥσπερ οἱ ........................... (κόλαξ) παρὰ τοῖς τυράννοις.

ε) Παραγενόμενοι οἱ ............................. (ποιμήν) ἐξέβαλον αὐτάς.

στ) ............................ (ῥήτωρ) πολυφθόγγους ὡς ἰχθύας ἀφώνους ὁρῶμεν ἐπὶ Σοί, Θεοτόκε.

ζ) Ἄγγελοι μετὰ τοῦ ............................ (ἀστήρ) ὁδοιποροῦσι.

η) Τίμα τὸν ............................ (πατήρ) σου καὶ τὴν ............................ (μήτηρ) σου.

3. Να σχηματίσετε τις πτώσεις που ζητούνται για κάθε ουσιαστικό.

ὁ κόραξ: …….………..…. (γενική ενικού) /……..…….………. (ονομαστική πληθυντ.) / (δοτική πληθυντικού) …………………….

ἡ ἐλπίς: …………...……. (δοτική ενικού) /….………. (γενική πληθυντικού) ὁ γύψ: ………..…….(αιτιατική ενικού) /………….. (αιτιατική πληθυντικού) 

ὁ πατήρ: …….………… (δοτική ενικού) /…..………… (γενική πληθυντικού) / …………………… (δοτική πληθυντικού)

ὁ αὐτοκράτωρ: …………………. (γενική ενικού) /………..………. (δοτ. πληθυντικού) ὁ ἄξων: ……………… (δοτική ενικού) / ……………. (κλητική ενικού) ὁ χειμών: ……………. (γενική ενικού) / ………….(αιτιατική πληθυντικού) τὸ πλῆθος: ………………….. (γενική ενικού) / ……………(δοτική ενικού)/………….…… (ονομαστ. πληθυντ.)

4. Να συμπληρωθεί ο σωστός τύπος των ουσιαστικών:

α. Σωκράτης χρῆται τῷ __________ (τὸ παράδειγμα). β. Σὺ εἶ __________ καὶ ἡμεῖς οὐ τιμῶμεν τοὺς __________ (ὁ κόλαξ). γ. Οὗτοι ἔπιπτον εἰς τὰς __________ (ἡ φλόξ). δ. Οἱ __________ ἐμάνθανον τὰ __________ (ὁ παῖς, τὸ μάθημα). ε. Οἱ Αἰγύπτιοι εἰσέπλευσαν σὺν τοῖς ποδήρεσιν __________ (ἡ ἀσπίς). στ. Ἐνταῦθά εἰσι __________ καρποφόροι (ὁ φοῖνιξ). ζ. Προσεκαλέσαντο τὴν __________ πρὸς ἄρχοντα (ἡ γυνή). η. Ὁ λέων τοῖς __________ δάκνει (ὁ ὀδούς). θ. Οἱ __________ μάχονται τοῖς __________ (ὁ δράκων, ὁ λέων). ι. Ἡ τῆς ἑορτῆς φαιδρότης τῇ __________ διαλύεται (ἡ ἔρις). ια. Ἡ Ἥρα τῇ __________ τῶν ἄλλων θεῶν διαφέρει (ἡ σεμνότης). ιβ. Ὦ ἀρπακτικέ, __________ διατὶ κατατρώγεις τὸ ἧπαρ τοῦ Προμηθέως (ὁ γύψ); ιγ. Ἐν τῇ Ξέρξου στρατιᾷ Πέρσαι καὶ __________ καὶ __________ εἰσιν (ὁ Ἄραψ -ὁ Αἰθίοψ). ιδ. Ἐν ταῖς __________ αἷμα ῥέει (ἡ φλέψ). ιε. Περὶ τὰ στέρνα οἱ στρατιῶται τοὺς __________ ἔχουσιν (ὁ θώραξ). ιστ. Ὁ ἀετὸς ἰσχυροὺς __________ ἔχει (ὁ ὄνυξ). ιζ. Ὁ διδάσκαλος χρῆται τῷ __________ ἵνα __________ γράφει (ὁ πίναξ - τὸ γράμμα). ιη. Θαυμάζω σε διὰ τὴν __________ τοῦ χαρακτῆρος (ἡ πραότης). ιθ. Τούτου τοῦ __________ ἡ μήτηρ Εὔκλεια λέγεται (ὁ παῖς). κ. Ἡμεῖς πολλὰς __________ διὰ τὴν σωτηρίαν ἔχομεν (ἡ ἐλπίς). κα. Ὁ κόραξ καὶ ὁ γύψ __________ εἰσιν (ὁ ὄρνις)

5. 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in