Γυμνάσιο

Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση

1. Να βρείτε ποιες προτάσεις συνδέονται κατά παράταξη και ποιες καθ' υπόταξη στις εξής φράσεις:

α) Φαλῖνος ἐγέλασε καὶ εἶπε. β) Ἡ γῆ πάντα φύει τε καὶ τρέφει. γ)Ἡγεῖτο μὲν Χειρίσοφος, ὠπισθοφυλάκει δὲ Ξενοφῶν. δ) Ὁρᾷς, ὦ Ἱππία, ὅτι ἐγὼ ἀληθῆ λέγω. ε) Κύνας τρέφομεν, ἵνα φυλάττωσι τὰς οἰκίας. στ) Οὕτω ἰσχυρόν ἐστιν ἡ άλήθεια, ὥστε πάντων ἐπικρατεῖ. ζ) Εἰ ἄλλως γιγνώσκεις, δίδασκε.

2. Στις παρακάτω φράσεις να εντοπίσετε τις λέξεις που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις: α) Ἐξωστράκισαν τὸν Κίμωνα, ἵνα αὐτοῦ μὴ ἀκούσειαν τῆς φωνῆς. β) Πρωταγόρας ἐρῷτα, εἰ οὐκ αἰσχύνομαι τἀγαθὰ δεινὰ καλῶν. γ) Ἐγὼ γὰρ Ἀθηναίους, ὥσπερ καῖ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες λέγουσι, λέγω σοφοὺς εἶναι. δ) Οὕτως ὠργίσθησαν οἱ βουλευταὶ αὐτοῖς, ὥστε ἔλεγόν τινες τῶν ῥητόρων ὡς άκρίτους χρὴ τοῖς ἔνδεκα παραδοῦναι. ε) Ἀνάγκη οὖν, εἰ καὶ μὴ δεινὸς πρὸς τοῦτο πέφυκα, βοηθεῖν τῷ πατρί. στ) Φοβοῦμαι μὴ πάθωμεν ταῦτα. ζ) Εἴ εἰσι βωμοί, εἰσὶ καὶ θεοί. η) Πονηρός ἐστιν οὗτος, διότι καταψεύδεται τῶν προγόνων ὡς ἀχαρίστων.

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in