Γυμνάσιο

Κατηγορίες ρημάτων που συντάσσονται με κατηγορηματική μετοχη

1.                 Το εἰμί, γίγνομαι και άλλα συνδετικά, όπως:  διαγίγνομαι, διατελῶ, διάγω, λανθάνω, οἴχομαι, τυγχάνω, φαίνομαι, φθάνω, δῆλός εἰμι,   κ.λ.π.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: με τα ρήματα αυτά η μετοχή συνήθως μεταφράζεται ως ρήμα και το ρήμα ως επίρρημα. Δηλαδή:

·                    τα  διαγίγνομαι, διατελῶ, διάγω =συνεχώς ή διαρκώς

π.χ οὗτος πολεμῶν διεγένετο=

οἱ παῖδες διάγουσι μανθάνοντες δικαιοσύνην=

·                    το:  λανθάνω=κρυφά

οἱ Θηβαῖοι ἔλαθον εἰσελθόντες=

·                    το  φαίνομαι, δῆλος εἰμί, φανερός εἰμι =φανερά

π.χ. οὗτος ἐπιβουλεύων ἡμῖν φαίνεται=

·                    το  οἴχομαι=κατευθείαν

 π.χ. ὤχετο εὐθύς ἀπιών οἴκαδε =

·                    τα τυγχάνω=τυχαία

π.χ. Τισσαφέρνης ἔτυχεν ἐν Σάρδεσιν ὤν

·                    το οὐ φθάνω + κατηγορ. μετοχ. μεταφράζεται: «δεν προφθαίνω να  +ρήμα» ή «μόλις+ ρήμα»

                   π.χ. οὐκ ἔφθησαν πυθόμενοι τόν περί τήν Ἀττικήν πόλεμον=

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι απαραίτητο να μεταφράζεται πάντοτε η μετοχή σαν ρήμα και το ρήμα σαν επίρρημα. Αν μας εξυπηρετεί, μπορούμε να μεταφράσουμε και με τον κλασσικό τρόπο, χρησιμοποιώντας δηλ. το «να» ή το «ότι» για τη μετάφραση της μετοχής

 

2.                 Ψυχικού πάθους ρήματα

 

 Ρήματα που εκφράζουν ψυχικό πάθος:

·        χαίρω, ἥδομαι=ευχαριστιέμαι

·        ἄχθομαι= στεναχωριέμαι ή αγανακτώ

·        αἰσχύνομαι=ντρέπομαι

·        μεταμέλομαι=μετανοιώνω, ἀγαπῶ

·        λυποῦμαι, ἀλγῶ, ἀγανακτῶ, χαλεπῶς ἤ βαρέως φέρω κ.λ.π.

Κοντά στα ρήματα αυτά οι μετοχές μεταφράζονται με τη χρήση του: «που», αλλά και του «να»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

ἥδομαι ἀκούων  φρονίμους λόγους=

οὐκ ἄχθομαι ἰδών καί λαβών σε φίλον=

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή μετά τα ρήματαπου φανερώνουν ψυχικό πάθος ακολουθεί και αιτιολογική πρόταση που αρχίζει με το ότι ή το εἰ, η μετοχή που αναφέρεται στο υποκ. αυτών των ρημάτων ή σπανιότερα στο αντικείμενό τους μπορεί να θεωρηθεί και ως αιτιολογική (συνήθως όταν, σχετικά με το ρήμα, δηλώνει το προτερόχρονο)

 

 

Π.χ. ἤχθοντο οὐκ ἔχοντες ἀργύριον =

        χαίρουσι τιμώμενοι ὑπ’ἀνθρώπων=

 

3.  νικῶ, κρατῶ, κ.λ.π.

 

·      νικῶ, κρατῶ = νικώ

·      ἡττῶμαι

·      λείπομαι

·      ἀδικῶ

·      χαρίζομαι ή χάριν φέρω=κάνω χάρη σε κάποιον

·      εὖ ή καλῶς ποιῶ = ευεργετώ ή ωφελώ

·      κακῶς ποιῶ = βλάπτω

  Κοντά σ’ αυτά τα ρ. η μετοχή μεταφράζεται: «και», «που», «να», «με το να», «στο να»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

πειρῶ(προστακτική) τούς φίλους νικᾶν εὖ ποιῶν=

εὖ ἐποίησας ἀναμνήσας με=

οὐχ ἡττησόμεθα εὖ ποιοῦντες τοῦτον=

 

4.                 Ρήματα που δηλώνουν:

            

έναρξη-λήξη:

ἄρχω, ἄρχομαι, λήγω, παύομαι(=παύω, σταματώ) κ.λ.π.

αίσθηση, γνώση, μάθηση και μνήμη:

ἀκούω, ὁρῶ, περιορῶ, οἶδα, σύνοιδα (=γνωρίζω), ἐπίσταμαι, κατανοῶ, εὑρίσκω, λαμβάνω, πυνθάνομαι(=ζητώ να μάθω, πληροφοροῦμαι), μέμνημαι(=θυμάμαι) κ.λ.π.

δείξη, δήλωση, αγγελία και έλεγχο:

δείκνυμι, δηλῶ, φαίνομαι, ἀγγέλλω, ἐλέγχω, ἐξελέγχω κ.λ.π.

ανοχή, καρτερία και κούραση:

ἀνέχομαι, καρτερῶ, ὑπομένω, κάμνω (=κουράζομαι)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η μετοχή μεταφράζεται με το: «να» ή με το «ὅτι»

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ορισμένα ρήματα συντάσσονται άλλοτε με κατ. μετοχή και άλλοτε με απαρέμφατο και έχουν διαφορετική σημασία  (βλ. Συντ. σελ. 92)

                          

ρήματα

με κατηγορηματική μετοχή

με απαρέμφατο

γιγνώσκω

γνωρίζω, καταλαβαίνω ότι

κρίνω  ότι, αποφασίζω να…

δείκνυμι

δηλώνω, αποδεικνύω ότι

διδάσκω ότι, να

δηλῶ

δηλώνω, αποδεικνύω ότι

διδάσκω ότι, να

φαίνομαι

είναι φανερό ότι

δίνω την εντύπωση

ἐπίσταμαι

γνωρίζω καλά ότι

γνωρίζω να, είμαι ικανός να

οἶδα

γνωρίζω ότι

ξέρω να…

πυνθάνομαι

πληροφορούμαι  εγώ ο ίδιος

πληροφορούμαι από άλλον

μανθάνω

μαθαίνω ότι

μαθαίνω ναΔιαβάστε περισσότερα: http://www.filologikigonia.gr/%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bf/%ce%b2%27-%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%b1/%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b1/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5/

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in