Γυμνάσιο

Ενρινόληκτα και υγρόληκτα ρήματα (μέλλοντα και αόριστος )

1.      Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ

βάλλω

   

σφάλλω

   

ἀγγέλλω

   

κρίνω

   

αἴρω

   

μένω

   

νέμω

   

ἀμύνω

   

ψηφίζω

   

πορίζω

   

νομίζω

   

φροντίζω

   

 

Λύση

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ

βάλλω

βαλῶ

βαλοῦμαι

σφάλλω

σφαλῶ

σφαλοῦμαι

ἀγγέλλω

ἀγγελῶ

ἀγγελοῦμαι

κρίνω

κρινῶ

κρινοῦμαι

αἴρω

ἀρῶ

ἀροῦμαι

μένω

μενῶ

μενοῦμαι

νέμω

νεμῶ

νεμοῦμαι

ἀμύνω

ἀμυνῶ

ἀμυνοῦμαι

ψηφίζω

ψηφιῶ

ψηφιοῦμαι

πορίζω

ποριῶ

ποριοῦμαι

νομίζω

νομιῶ

νομιοῦμαι

φροντίζω

φροντιῶ

φροντιοῦμαι

 

 

 

 

 

 

 

Μέλλοντας

Αόριστος

καθαίρω (α΄ενικ. οριστ. ενεστ. του ρ. «καθαίρω»)

   

ἀποστέλλοις (β΄ενικ. ευκτ. ενεστ. του ρ. «ἀποστέλλω»)

   

ἀμύνεσθαι (απαρ.ενεστ. του ρ. «ἀμύνομαι»)

   

αἴρου (β΄ενικ. προστ. ενεστ. του ρ. «αἴρομαι»)

   

ἐπισημαίνειν (απαρ. ενεστ. του ρ. «ἐπισημαίνω»)

   

σφάλλουσι (γ΄πληθ. οριστ. ενεστ. του ρ. «σφάλλω»)

   

ἀποκτείνουσι (γ΄πληθ. οριστ. ενεστ. του ρ. «ἀποκτείνω»)

   

νέμουσα (ονομαστική ενικ. μτχς. θηλ. ενεστ. του ρ. «νέμω»)

   

ὑγιαίνητε (β΄πληθ. υποτ. ενεστ. του ρ. «ὑγιαίνω»)

   

σπείρεις (β΄ενικ. οριστ. ενεστ. του ρ. «σπείρω»)

   

φαίνειν (απαρέμφ. ενεστ. του ρ. «φαίνω»)

   

ἤγγελλε (γ΄ενικ. οριστ. παρατ. του ρ. «ἀγγέλλω»)

   

ἐπικρίνοντος (γενική ενικ. μτχς. αρσ. ενεστ. του ρ. «ἐπικρίνω»)

   

ἐμένετε (β΄πληθ. οριστ. παρατ. του ρ. «μένω»)

   

κλίνωσι(ν) (γ΄πληθ. υποτ. ενεστ. του ρ. «κλίνω»)

   

ἀποφαίνοιτο (γ΄ενικ. ευκτ. ενεστ. του ρ. «ἀποφαίνομαι»)

   

ἐξεγειρόντων (γ΄πληθ. προστ. ενεστ. του ρ. «ἐξεγείρω»)

   

διεφθάρκαμεν (α΄πληθ. οριστ. παρακ. του ρ. «διαφθείρω»)

   

ἐκτείνηται (γ΄ενικ. υποτ. ενεστ. του ρ. «ἐκτείνομαι»)

   

διαβάλλομαι (α΄ενικ. οριστ. ενεστ. του ρ. «διαβάλλομαι»)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

 

καθαίρω (α΄ενικ. οριστ. ενεστ. του ρ. «καθαίρω»)

καθαρῶ

ἐκάθηρα

ἀποστέλλοις (β΄ενικ. ευκτ. ενεστ. του ρ. «ἀποστέλλω»)

ἀποστελοῖς

ἀποστείλαις/ -ειας

ἀμύνεσθαι (απαρ.ενεστ. του ρ. «ἀμύνομαι»)

ἀμυνεῖσθαι

ἀμύνασθαι

αἴρου (β΄ενικ. προστ. ενεστ. του ρ. «αἴρομαι»)

-

ἆραι

ἐπισημαίνειν (απαρ. ενεστ. του ρ. «ἐπισημαίνω»)

ἐπισημανεῖν

ἐπισημῆναι

σφάλλουσι (γ΄πληθ. οριστ. ενεστ. του ρ. «σφάλλω»)

σφαλοῦσι

ἔσφηλαν / (ἔσφαλαν)

ἀποκτείνουσι (γ΄πληθ. οριστ. ενεστ. του ρ. «ἀποκτείνω»)

ἀποκτενοῦσι(ν)

ἀπέκτειναν

νέμουσα (ονομαστική ενικ. μτχς. θηλ. ενεστ. του ρ. «νέμω»)

νεμοῦσα

νείμασα

ὑγιαίνητε (β΄πληθ. υποτ. ενεστ. του ρ. «ὑγιαίνω»)

-

ὑγιάνητε

σπείρεις (β΄ενικ. οριστ. ενεστ. του ρ. «σπείρω»)

σπερεῖς

ἔσπειρας

φαίνειν (απαρέμφ. ενεστ. του ρ. «φαίνω»)

φανεῖν

φῆναι

ἤγγελλε (γ΄ενικ. οριστ. παρατ. του ρ. «ἀγγέλλω»)

ἀγγελεῖ

ἤγγειλε(ν)

ἐπικρίνοντος (γενική ενικ. μτχς. αρσ. ενεστ. του ρ. «ἐπικρίνω»)

ἐπικρινοῦντος

ἐπικρίναντος

ἐμένετε (β΄πληθ. οριστ. παρατ. του ρ. «μένω»)

μενεῖτε

ἐμείνατε

κλίνωσι(ν) (γ΄πληθ. υποτ. ενεστ. του ρ. «κλίνω»)

-

κλίνωσι(ν)

ἀποφαίνοιτο (γ΄ενικ. ευκτ. ενεστ. του ρ. «ἀποφαίνομαι»)

ἀποφανοῖτο

ἀποφήναιτο

ἐξεγειρόντων (γ΄πληθ. προστ. ενεστ. του ρ. «ἐξεγείρω»)

-

ἐξεγειράντων/ - άτωσαν

διεφθάρκαμεν (α΄πληθ. οριστ. παρακ. του ρ. «διαφθείρω»)

διαφθεροῦμεν

διεφθείραμεν

ἐκτείνηται (γ΄ενικ. υποτ. ενεστ. του ρ. «ἐκτείνομαι»)

-

ἐκτείνηται

διαβάλλομαι (α΄ενικ. οριστ. ενεστ. του ρ. «διαβάλλομαι»)

διαβαλοῦμαι

διεβαλόμην (αόρ.β)

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλαγές φωνηέντων στα υγρόληκτα και ενρινόληκτα ρήματα:

 ᾰ -> η                 φαίνω = ἐφάνησα

ᾰ -> ᾱ (αν προηγείται ι, ε, ρ)             ὑγιαίνω = ὑγίανα.

      ε -> ει          σπείρω = σπερῶ

ῐ -> ῑ                 κλίνω = ἐκλινα

ῠ -> ῡ               ἀμύνω = ἤμυνα

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in