Γυμνάσιο

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ –ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ

1. Να σχηματίσεις τους αντίστοιχους τύπους του παθ. μέλλοντα και αορίστου στον πίνακα

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΠΑΘ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ

λύομαι

   

κολάζονται

   

σώζονται

   

κολάζεται

   

κρίνεσθαι

   

κωλύομαι

   

φονεύεται

   

 

 

2. Να προσθέσεις τους τύπους των εγκλίσεων που λείπουν στον πίνακα:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ἐγώ ἐλύθην

     

σύ ἐλύθης

     

οὗτος ληφθήσεται

     

ἡμεῖς ἐδιδάχθημεν

     

ὑμεῖς ἐπαιδεύθητε

     

οὗτοι ἐπράχθησαν

     

 

 

 

Να γράψεις και τα απαρέμφατα των παραπάνω ρημάτων στον παθητικό μέλλοντα και αόριστο

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

3. Να βρεις το ρήμα και να γράψεις τον αντίστοιχο τύπο παθ. μέλλοντα ή αορίστου:

 

π.χ. ἐκολάσθησαν: ρ. κολάζομαι – κολασθήσονται

α) σωθήσεται

β) ἐβουλήθησαν

γ) λυθῆναι

δ) σωθείην

ε) ἐπείσθημεν

στ) τοξευθῆναι

 

4. Να συμπληρώσεις το σωστό τύπο των παθητικών ρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση

α) Οἱ Κερκυραῖοι ὑπό τῶν Κορινθίων …………..……….…. (διώκομαι, οριστ. αορ)

β) Πιττακός …………..…….…(ἀδικοῦμαι, μτχ. αορ) ὑπό τινος κολάσαι ἀφῆκεν.

γ) Οἱ νέοι ἐν τοῖς διδασκαλείοις ………………….…….. (παιδεύομαι, οριστ. μελλ.)

δ) Τῶ Ξενοφῶντι ………………………. (άγγέλλομαι, οριστ. αορ) ὅτι οἱ πολέμιοι φεύγοιεν.

ε) Λέγεται τούτους μόνους ………….……… (σώζομαι, απαρ. αορ)

στ) Ἤλπιζον ………………..………. (λαμβάνομαι, απαρ. μελλ) την πόλιν πολιορκίᾳ.

ζ) Ὁ παῖς ὑπό τοῦ διδασκάλου μουσικήν ……………………………. (διδάσκομαι, οριστ. μελλ).

 

5. Να διατυπώσεις τις επόμενες προτάσεις αλλάζοντας τον παθητικό μέλλοντα σε αόριστο ή το αντίστροφο:

α) Ἡ πόλις ἡμῶν οὐ σωθήσεται

β) Νομίζομεν τινας ἐπί τῶ εὐωνύμῳ τοξευθῆναι.

γ) Ὑμεῖς ὑπό τῶν στρατιωτῶν ἐσώθητε.

δ) Οὐ πεισθήσονται τοῖς λόγοις.

ε) Κολασθήσονται οἱ ἀδικοῦντες.

στ) Ὑπό τῶν διδασκάλων ἐπαιδεύθημεν.

 

 

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

 

*      Ο παθητ. μέλλοντας και αόριστος μερικών ρημάτων σχηματίζεται χωρίς το σύμφωνο θ.

Π.χ., φανήσομαι αντί φανθήσομαι

          ἐφάνην αντί ἐφάνθην

 

1. Να συμπληρώσεις τους τύπος στον πίνακα με βάση την α΄ στήλη:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΠΑΘ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Β΄

ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

γράφονται

   

φαίνεται

   

τρεφόμενοι

   

διαφθείρεσθαι

   

φαίνεσθαι

   

τρέπομαι

   

στρέφεται

   

 

 

2. Να διατυπώσεις τις παρακάτω προτάσεις αλλάζοντας το ρηματικό τύπο που υπογραμμίζεται σε α) ενεστώτα  β) παθ. μέλλοντα ή αόριστο ανάλογα:

α) Ἡμεῖς ἐν καλῆ πολιτείᾳ ἐτράφημεν

β) Ὁ καρπός τῆς σοφίας οὐ διαφθαρήσεται

γ) Ἐφάνη οὐδέν ἔχων

δ) Ἐν τῆ μάχῃ τοῦ φόβου ἀπηλλάγησαν

ε) Οὐδέν ὑπ’ αὐτοῦ ἐγράφη

στ) Οὐκ ἀπετράπησαν ἐκ τῶν κινδύνων

ζ) Ταῦτα ὁρῶντες πάντες ἐξεπλάγησαν

η) Οὗτοι ὑπό τῶν πολεμίων διεφθάρησαν

 

 

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ

1.  Να υπογραμμίσεις το ποιητικό αίτιο στις παρακάτω προτάσεις:

1.    Ὑπό Ξέρξου κήρυκες ἐπέμφθησαν.

2.    Τά πραχθέντα ὑπό τούτων οὐ δύναμαι εἰπεῖν.

3.    Ἥδε ἡ τάφρος ὑπό στρατιωτῶν ὠρύχθη.

4.    Τισσαφέρνει αἱ πόλεις ἐκ βασιλἐως ἐδόθησαν

5.    Πολλαί θεραπεῖαι τοῖς ἱατροῖς εὔρηνται.

6.    Ταῦτα ὡμολόγητο ἡμῖν τε και σοί.

 

2. Να μετατρέψεις την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:

1.      Οἱ ἁλιεῖς ἰχθῦς ἀλιεύουσιν

2.      Οἱ φρουροί την πόλιν ἔσωσαν.

3.      Ὁ βασιλεύς κελεύει τους Ἕλληνας τά ὅπλα παραδοῦναι.

4.      Ἐνίκησαν οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι τους τούτων προγόνους.

5.      Οἱ στρατιῶται ἐθαύμαζαν τόν Κῦρον.

6.      Οἱ ὁπλῖται την φυλακήν κατέλαβον.

7.      Σωκράτης ἐδίδαξεν τοῖς Ἀθηναίοις τήν ἀρετήν.

8.      Οἱ πολέμιοι ἔλυσαν τάς σπονδάς.

 

  3.Να μετατρέψεις την παθητική σύνταξη σε ενεργητική:

1.      Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκολάσθησαν ὑπό τῶν ἀδικηθέντων.

2.      Λακεδαιμόνιοι οὐδέποτε ὑπ’ ἀνθρώπων ἐκρατήθησαν.

3.      Ἡμεῖς ὑπό τῶν στρατιωτῶν ἐσώθημεν.

4.      Ταῦτα ὑφ’ ἡμῶν ἐπράχθησαν.

5.      Ἕλλην τις ὑπό τῶν πολεμίων ἐτοξεύθη.

6.      Τοῦτο ὑπό τοῦ Ξενοφῶντος ἐγράφη.

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in