Γυμνάσιο

Διαγώνισμα ενότητας 8

Γ
Γυμνασίου Αρχαία

 

Διαγώνισμα

 

Ενότητα
8

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ (εἰ γὰρ καὶ μυθωδέστερόν ἐστιν,
ἀλλ' ἁρμόσει καὶ νῦν ἅπασι τοῖς νεωτέροις ἀκοῦσαι) ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρὸς γενέσθαι∙
τοῦτον δὲ ῥεῖν φασιν ἐπί τε τὴν ἄλλην χώραν, καὶ δὴ καὶ πρὸς πόλιν τινὰ τῶν ἐκεῖ
κατοικουμένων. Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους ὁρμῆσαι πρὸς φυγήν, τὴν αὑτῶν
σωτηρίας ζητοῦντας, ἕνα δέ τινα τῶν νεωτέρων, ὁρῶντα τὸν πατέρα πρεσβύτερον ὄντα
καὶ οὐχὶ δυνάμενον ἀποχωρεῖν, ἀλλὰ ἐγκαταλαμβανόμενον ὑπὸ τοῦ πυρός, ἀράμενον
φέρειν. Φορτίου δ' οἶμαι προσγενομένου καὶ αὐτὸς ἐγκατελήφθη. Ὅθεν δὴ καὶ ἄξιον
θεωρῆσαι τὸ θεῖον, ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει. Λέγεται
γὰρ κύκλῳ τὸν τόπον ἐκεῖνον περιρρυῆναι τὸ πῦρ καὶ σωθῆναι τούτους
μόνους, ἀφ' ὧν καὶ τὸ χωρίον ἔτι καὶ νῦν προσαγορεύεσθαι τῶν εὐσεβῶν χῶρον∙ τοὺς
δὲ ταχεῖαν τὴν ἀποχώρησιν ποιησαμένους καὶ τοὺς ἑαυτῶν γονέας ἐγκαταλιπόντας
ἅπαντας ἀπολέσθαι.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφραστεί στην νέα ελληνική το παρακάτω
χωρίο από το κείμενο της Ενότητας « Λέγεται
γοῦν ἐν Σικελία...ἐγκαταλήφθη
»

2. « το θεῖον , ὃτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς
ἒχει» . Ποια αντίληψη για τους θεούς υποστηρίζει σε αυτή την φράση ο Λυκούργος;

3. Να σχολιάσετε το χωρίο «ἓνα δε τινα τῶν
νεωτέρων ....ἀράμενον φέρειν.

4. Να αναλύσετε τις σύνθετες λέξεις που σας
δίνονται στα συνθετικά τους μέρη και να δηλώσετε σε ποιο μέρος του λόγου ανήκει
το α' συνθετικό τους , στη συνέχεια να γράψετε ένα παράγωγο από το β συνθετικό
, απλό ή σύνθετο: κατοικουμένων , ἀποχωρεῖν, προσγενομένου.

5. Να γράψετε ό,τι σας ζητείται

      
I.           
Σωθῆναι : το β ενικό και πληθυντικό σε
όλες τις εγκλίσεις του χρόνου στον οποίο ανήκει ο τύπος .

   
II.           
ἐγκαταλήφθη : τον ίδιο τύπο στον άλλο
αριθμό .

 III.           
πυρός : δοτική πληθυντικού

IV.           
χῶρον : κλητική ενικού 

  
V.           
μυθωδέστερον / νεωτέροις : να γραφούν
παραθετικά επιθέτου και επιρρήματος

VI.           
ἑαυτῶν : τους υπόλοιπους τύπους της
αντωνυμίας στον ίδιο αριθμό , στο ίδιο πρόσωπο και γένος .

6. Να αναγνωρίσετε και να χαρακτηρίσετε τις
παρακάτω προτάσεις συντακτικά : εἰ γὰρ
καὶ μυθωδέστερόν ἐστιν
ὅτι τοῖς ἀνδράσιν
τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει
.

7. Να χαρακτηρίσετε τους όρους συντακτικά αὑτῶν,
περιρρυῆναι, θεωρῆσαι ,ἐγκαταλιπόντας .

8. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε
παθητική και το αντίστροφο .

      
I.           
Οἱ ἐθελονταί κατέλαβον  τῆς νυκτός την φυλακήν . (ε)

   
II.           
Οἱ νέοι ἐδιδάσκοντο την σοφίαν ὑπό
Σωκράτους (π)

 

 

 

Καλή
επιτυχία !

 

Επιμέλεια
θεμάτων

 

Σεβαστή
Ε. Δριμαροπούλου

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in