Γυμνάσιο

2ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα

Γ Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Όνομα :__________________________

Επἰθετο :__________________________

Ημερομηνία : ________________________

Διάρκεια εξέτασης : 1 ώρα αυστηρά

Να απαντηθούν ΟΛΑ τα θέματα .

 

ΘΕΜΑΤΑ:

Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ (εἰ γὰρ καὶ μυθωδέστερόν ἐστιν, ἀλλ’ ἁρμόσει καὶ ὑμῖν ἅπασι τοῖς νεωτέροις ἀκοῦσαι) ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρὸς γενέσθαι∙ τοῦτον δὲ ῥεῖν φασιν ἐπί τε τὴν ἄλλην χώραν, καὶ δὴ καὶ πρὸς πόλιν τινὰ τῶν ἐκεῖ κατοικουμένων. (Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους ὁρμῆσαι πρὸς φυγήν, τὴν αὑτῶν σωτηρίαν ζητοῦντας, ἕνα δέ τινα τῶν νεωτέρων, ὁρῶντα τὸν πατέρα πρεσβύτερον ὄντα καὶ οὐχὶ δυνάμενον ἀποχωρεῖν, ἀλλὰ ἐγκαταλαμβανόμενον ὑπὸ τοῦ πυρός, ἀράμενον φέρειν. Φορτίου δ’ οἶμαι προσγενομένου καὶ αὐτὸς ἐγκατελήφθη. Ὅθεν δὴ καὶ ἄξιον θεωρῆσαι τὸ θεῖον, ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει. Λέγεται γὰρ κύκλῳ τὸν τόπον ἐκεῖνον περιρρυῆναι τὸ πῦρ καὶ σωθῆναι τούτους μόνους), ἀφ’ ὧν καὶ τὸ χωρίον ἔτι καὶ νῦν προσαγορεύεσθαι τῶν εὐσεβῶν χῶρον∙ τοὺς δὲ ταχεῖαν τὴν ἀποχώρησιν ποιησαμένους καὶ τοὺς ἑαυτῶν γονέας ἐγκαταλιπόντας ἅπαντας ἀπολέσθαι.

Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις (γεν, δοτ., αιτ.) των ουσιαστικών     και στους δυο αριθμούς:

η θάλασσα, αι εργασίαι, η γυνή, ο παις

2. Να σχηματιστούν δυο ομόρριζες, απλές ή σύνθετες, για την καθεμία από τις  παρακάτω λέξεις:

οικήσομεν

ποιησώμεθα

πόλιν

υπομένειν

πυρός

ορμησαι

γενέσθε

3. α. Να γραφούν τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων.

   β. Να γραφούν και τα παραθετικά των επιρρημάτων τους.

τοῖς νεωτέροις, μυθωδέστερόν, ἄξιον, ἀγαθοῖς, ταχεῖαν.

*Προσοχή ! Τα παραθετικά να γίνουν στην πτώση, στον αριθμό και στο γένος που βρίσκονται .

4. Α) Να γραφεί ο Αόριστος β’ των ρημάτων στο γ΄ ενικό οριστικής :

•           έχω

•           λέγω

•           ορῶ

•           μανθάνω

•           βάλλω\

·                     φέρω

•           αμαρτάνω

     Β) Να γίνει χρονική/ εγκλιτική αντικατάσταση:

Λέγεται, γενέσθαι ( η εγκλιτική να γίνει στο γ ενικό ) , ζητοῦντας ( μόνο εγκλιτική στο γ ενικό ) , ὁρῶντα ( μόνο εγκλιτική στο γ ενικό )

5. α. Να αναγνωρισθούν και να χαρακτηρισθούν πλήρως οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου .

     β. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις σημειωμένες λέξεις του κειμένου .

 

Καλή επιτυχία!

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!