Γυμνάσιο

3ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα

Γ Γυμνασίου

Ενότητες 10-12

Όνομα :____________________________

Επίθετο:____________________________

Ημερομηνία:________________________

Διάρκεια εξέτασης : 1 ώρα αυστηρά

Θέματα

Α. Κείμενο

Ὦ Ἀγησίλαε καὶ πάντες οἱ παρόντες Λακεδαιμόνιοι, ἐγὼ ὑμῖν, ὅτε τοῖς Ἀθηναίοις ἐπολεμεῖτε, φίλος καὶ σύμμαχος ἐγενόμην, καὶ τὸ μὲν ναυτικὸν τὸ ὑμέτερον χρήματα παρέχων ἰσχυρὸν ἐποίουν, ἐν δὲ τῇ γῇ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ ἵππου μαχόμενος μεθ’ ὑμῶν εἰς τὴν θάλατταν κατεδίωκον τοὺς πολεμίους. Καὶ διπλοῦν ὥσπερ Τισσαφέρνους οὐδὲν πώποτέ μου οὔτε ποιήσαντος οὒτ’ εἰπόντος πρὸς ὑμᾶς ἒχοιτ’ ἂν κατηγορῆσαι. Τοιοῦτος δὲ γενόμενος νῦν οὕτω διάκειμαι ὑφ’ ὑμῶν ὡς οὐδὲ δεῖπνον ἔχω ἐν τῇ ἐμαυτοῦ χώρᾳ, εἰ μή τι ὧν ἂν ὑμεῖς λίπητε συλλέξομαι, ὥσπερ τὰ θηρία. Ἃ δὲ μοι ὁ πατὴρ καὶ οἰκήματα καλὰ καὶ παραδείσους καὶ δένδρων καὶ θηρίων μεστοὺς κατέλιπεν, ἐφ’ οἷς ηὐφραινόμην, ταῦτα πάντα ὁρῶ τὰ μὲν κατακεκομμένα, τὰ δὲ κατακεκαυμένα. Εἰ οὖν ἐγὼ μὴ γιγνώσκω μήτε τὰ ὅσια μήτε τὰ δίκαιαὑμεῖς δὲ διδάξατέ με ὅπως ταῦτ’ ἐστὶν ἀνδρῶν ἐπισταμένων χάριτας ἀποδιδόναι.

Β. Ασκήσεις

1. Να βρείτε το α’ συνθετικό των παρακάτω λέξεων και να δηλώσετε τι μέρος του λόγου είναι .

παλίρροος, πιθανολόγος, καθέδρα, συμπίνω, αγένειος, νικομάχας, νήνεμος , αγκυροβολέω, κρεοπώλης , οκτάμηνος .

2. Να αντικαταστήσετε τις λέξεις που υπογραμμίζονται .

α. Εισέβαλαν ξαφνικά οι αστυνομικοί και ο διαρρήκτης όπου φύγει φύγει .

β. Ο διακεκριμένος ηθοποιός έφυγε από την ζωή .

3. Να γραφούν τα παραθετικά : δίκαια , ἰσχυρόν, καλά , μεστούς, ὃσια .

4. Να κλιθούν σε ενικό και πληθυντικό .

 ναυτικὸν τὸ ὑμέτερον, χάριτας, ἀνδρῶν

5.α. Να γίνει χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση

Γενόμενος , διδάξατε, εγενόμην , ὲστί

Β. να κλιθεί το ὁρῶ στον ενεστώτα ενεργητικής φωνής και παρατατικό μέσης και να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση .

6. Να αναγνωρισθούν και να χαρακτηρισθούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου .

7. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις υπογραμμισμένες λέξεις .

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in