Λύκειο

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, Ἱστορίαι (4.8.5-7)

Άγνωστο Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :______________

Καθηγήτρια : Σέβη Δριμαροπούλου

Προσδεχόμενοι δὲ καὶ τὴν ἀπὸ τῆς Ζακύνθου τῶν Ἀττικῶν νεῶν βοήθειαν ἐν νῷ εἶχον, ἢν ἄρα μὴ πρότερον ἕλωσι, καὶ τοὺς ἔσπλους τοῦ λιμένος ἐμφάρξαι, ὅπως μὴ ᾖ τοῖς Ἀθηναίοις ἐφορμίσασθαι ἐς αὐτόν. ἡ γὰρ νῆσος ἡ Σφακτηρία καλουμένη τόν τε λιμένα παρατείνουσα καὶ ἐγγὺς ἐπικειμένη ἐχυρὸν ποιεῖ καὶ τοὺς ἔσπλους στενούς, τῇ μὲν δυοῖν νεοῖν διάπλουν κατὰ τὸ τείχισμα τῶν Ἀθηναίων καὶ τὴν Πύλον, τῇ δὲ πρὸς τὴν ἄλλην ἤπειρον ὀκτὼ ἢ ἐννέα· ὑλώδης τε καὶ ἀτριβὴς πᾶσα ὑπ᾽ ἐρημίας ἦν καὶ μέγεθος περὶ πέντε καὶ δέκα σταδίους μάλιστα. τοὺς μὲν οὖν ἔσπλους ταῖς ναυσὶν ἀντιπρῴροις βύζην κλῄσειν ἔμελλον· τὴν δὲ νῆσον ταύτην φοβούμενοι μὴ ἐξ αὐτῆς τὸν πόλεμον σφίσι ποιῶνται, ὁπλίτας διεβίβασαν ἐς αὐτὴν καὶ παρὰ τὴν ἤπειρον ἄλλους ἔταξαν.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, Ἱστορίαι (4.8.5-7)     

 

Α1. Να μεταφράσετε το κείμενο .

Β2. Να κλιθούν τα ουσιαστικά σε ενικό – πληθυντικό

 

τῆς Ζακύνθου

τῶν Ἀττικῶν

βοήθειαν

τοῦ λιμένος

νῆσος

ἡ Σφακτηρία

τὸ τείχισμα

τὴν Πύλον

 ἤπειρον

σταδίους

ταῖς ναυσὶν

τὸν πόλεμον

 

Β3. Να κλιθούν οι τύποι σε όλα τα γένη σε ενικό – πληθυντικό.


Προσδεχόμενοι

αὐτόν

 καλουμένη

τὴν ἄλλην

σφίσι

ὑλώδης

πᾶσα

φοβούμενοι

 

Β4. Να σχηματίσετε τα παραθετικά των παρακάτω τύπων ( στην περίπτωση επιθέτου να κρατήσετε το γένος και τον αριθμό).


ἐγγὺς

στενούς

 ὑλώδης

 

Β5. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση .

 

Προσδεχόμενοι

εἶχον

 ἕλωσι

 ἐφορμίσασθαι

ποιεῖ

ἦν

ἔμελλον

 ποιῶνται

 ἔταξαν

 

 

Β6. Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση.

 

εἶχον (αορ.β΄ β’ ενικό μέσης φωνής)

ποιεῖ

ἦν ( αορ. β΄ γ΄ πληθ.)

ἔμελλον ( αορ. β΄  στο ίδιο πρόσωπο , φωνή)

 ποιῶνται

 ἔταξαν

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in