Λύκειο

Ασκήσεις ρήματα - Παθητικός αόριστος α΄ και β΄ και παθητικός μέλλοντας β΄

§  ΑΣΚΗΣΗ 1Να μεταφέρετε καθέναν από τους δοσμένους τύπους στον αντίστοιχο τύπο του παθητικού αορίστου β΄:

 

Παθητικός αόριστος β΄

ἀπαλλάξεται

 

διαγράφησθε

 

συλλέγειν

 

ἐπίπληξον

 

ἀποτετραμμένοι εἶεν

 

βλαψομένῳ

 

ῥίπτομεν

 

στεῖλαι

 

φανεῖται

 

φθεροῖσθε

 

 

 


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 2Να μεταφέρετε τα ρήματα στον παθητικό μέλλοντα α΄ και παθητικό αόριστο α΄:

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Α'

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α'

λύομαι

   

παιδεύομαι

   

βουλεύομαι

   

παύομαι

   

πορεύομαι

   

 


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 3

 


Να μεταφέρετε τα ρήματα στον παθητικό μέλλοντα β΄ και παθητικό αόριστο β΄:

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ B'

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ B'

γράφομαι

   

ἀλλάττομαι

   

πλήττομαι

   

φαίνομαι

   

φθείρομαι

   

 


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 4

 Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του χρόνου του ρήματος που βρίσκεται στην παρένθεση:

α) Παῖς ποτε λουόμενος ἐν ποταμῷ ἐκινδύνευσε ......... (ἐπνίγην, απαρ.).

β) Οἱ μαθηταὶ ......... (ἐκελεύσθην, μτχ) ταῦτα ἐποίουν.

γ) ......... (ἐμνήσθην, προστ.) μου Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

δ) Ἐὰν ἐμοὶ ......... (ἐπείσθην, υποτ.) ὦ Ἠράκλεις, ἔφη, ἡ Καυκία, βίον ἥδιστον παρασκευάσω καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἀγαθὰ ἄξω.


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 5Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τους ζητούμενους παθητικούς τύπους από ρήματα στις παρενθέσεις.


1. Παῖς ποτε λουόμενος ἔν τινι ποταμῷ ἐκινδύνευσεν ………………………….
(ἀποπνίγομαι: το απαρέμφατο του παθητικού αορίστου β΄.)

2. Νῦν μοι βοήθει, ὕστερον δὲ ………………………… μέμψῃ.
(σῴζομαι: δοτική ενικού αρσενικού μετοχής παθητικού αορίστου.)

3. ………………………… οὖν ἀπὸ τῆς Τρῳάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθράκην.
(ἀνάγομαι: ονομαστική πληθυντικού αρσενικού μετοχής παθητικού αορίστου.)

4. Ἑρμῆς βουλόμενος γνῶναι ἐν τίνι τιμῇ παρὰ ἀνθρώποις ἐστίν, ………………………… ἀνθρώπῳ ἧκεν εἰς ἀγαλματοποιοῦ ἐργαστήριον.
(ἀφομοιώνομαι: ονομαστική ενικού αρσενικού μετοχής παθητικού αορίστου.)

5. Ἢν οὗτοι ἐξαπατήσωσιν ὑμᾶς, ἐκ τῶν ὑμετέρων ………………………….
(ὠφελοῦμαι: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παθητικού μέλλοντα.)

6. Ἐὰν οὖν ἐμοὶ ………………………, τά δίκαια ψηφιεῖσθε.
(πείθομαι: β΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής παθητικού αορίστου.)

7. Πολλοὺς κινδύνους ὑπὲρ ὑμῶν κεκινδυνευκώς, νυνὶ δέομαι μὴ ………………………… τῶν ἐμαυτοῦ.
(στεροῦμαι: απαρέμφατο παθητικού αορίστου)

8. Περιεμένομεν οὖν ἑκάστοτε, ἕως ………………………… τὸ δεσμωτήριον.
(ἀνοίγομαι: γ΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής παθητικού αορίστου.)

9. Ὁ καρπὸς τῆς σοφίας οὔποτε ………………………….
(διαφθείρομαι: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παθητικού μέλλοντα β΄.)

 

 

 

 

 

 

§  ΑΣΚΗΣΗ 6

 Να επαναδιατυπώσετε τις επόμενες προτάσεις, αντικαθιστώντας τον παθητικό μέλλοντα με τον παθητικό αόριστο και αντιστρόφως.


1. Οὗτοι ἐν καλῇ πολιτείᾳ ἐτράφησαν.
2. Βασιλεὺς φανήσεται.
3. Οἱ Λακεδαιμόνιοι ὑπ’ αὐτῶν μόνον τῶν ἀδικηθέντων ἐκολάσθησαν.
4. Ἡ πόλις ἡμῶν οὐ σωθήσεται.
5. Ἐν τῇ μάχῃ τοῦ φόβου ἀπηλλάγησαν.
6. Οὐκ ἀποτραπήσονται τῶν κινδύνων καίπερ τὰ δεινὰ σαφέστατα γιγνώσκοντες.
7. Οὗτοι ὑπὸ τῶν πολεμίων διεφθάρησαν.
8. Φανήσεται οὐδὲν ἔχων.
9. Καταληφθήσονται ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων ἐν τῇ νήσῳ.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in