Λύκειο

Ουσιαστικά ασκήσεις α και β κλίση

§  ΑΣΚΗΣΗ 1


Να μεταφέρετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού τα παρακάτω ουσιαστικά:

·        τὸν πολίτην

·        τοῦ νεανίου

·        (ὦ) πελτασταὶ

·        τοὺς δεσμώτας

·        τῶν μηνυτῶν

·        (ὦ) γυμνασιάρχα

·        τῆς κλίνης

·        τῇ θεραπαίνῃ

·        τάς ἀμίλλας

·        τῶν δαφνῶν

·        τὴν μέλισσαν

·        τῆς γαίας

·        (ὦ) τεχνῖτα

·        τῶν γυμνητῶν

·        τοὺς δύτας

·        τὸν προδότην

·        τῷ πατριώτῃ

·        τοῖς ἱππόταις

·        τὴν τρίαιναν

·        τῶν μαζῶν

·        (ὦ) σκαπάνη

·        τῇ δρακαίνῃ

·        τῶν σφαιρῶν

·        ταῖς ἀληθείαις

 

 


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 2


Να συμπληρωθούν με τον κατάλληλο τύπο του ουσιαστικού στην παρένθεση οι παρακάτω προτάσεις:

·        ᾿Ιατρὸς τῶν ______ (ἀτυχία) ὁ χρόνος ἐστί.

·        Αἰσχραὶ ______ (διαβολὴ) φέρουσιν _________ (ἄνθρωπος) δεινὴν ______ (λύπη).

·        Οὔτως οἱ νέοι ἐν _________ (μετρία δίαιτα) διάγουσιν.

·        ᾿Εν ταῖς _______ (τρίοδος) ποτὲ οἱ ἡμέτεροι _______ (πρόγονος) δεῖπνον _______ (πτωχός).

·        ῾Ημεῖς ________ (πολίτης) ________ (ψυχὴ) τῆς _______ (πολιτεία) νομίζομεν.


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 3


Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά στους δύο αριθμούς:

·        ὁ θεατὴς

·        ὁ οἰηματίας

·        ὁ ἰδιώτης

·        ὁ νικητὴς

·        ὁ κοχλίας

·        ἡ μούσα

·        ἡ σκαπάνη

·        ἡ ἅμιλλα

·        ἡ ἀλήθεια

·        ἡ κλίνη

·        ἡ μυῖα

 

 

 

 

§  ΑΣΚΗΣΗ 4


Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη, λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσεύουν δύο: κακίαν, ταλαιπωρίαν, γῆν, ἀπειρίαν, σωτηρίας, θάλατταν, κατηγορίαν, Ἀσίας, εἰρήνης, λόγους, κινδύνους, θεῷ, ἀνθρώπῳ, σῖτος, στρατηγοῖς, ἀνθρώποις, νόμους:

 

·        ᾿Ενδεῶς μὲν γὰρ διὰ τὴν _____ πάντων τῶν τούτῳ πεπραγμένων, ἱκανῶς δὲ διὰ τὴν περὶ αὐτὸν ______ εἰρηκὼς ἄν εἴη.

·        Οἱ δὲ προσεδὲξαντο ὁρῶντες μὲν τῆς στρατιᾶς τὴν _______ .

·        ᾿Εκεῖνοι τὸν ἐξ' ἁπάσης τῆς ______ στόλον ἐλθόντα μόνο δὶς ἠμύναντο καὶ κατὰ ______ καὶ κατὰ _____ καὶ διὰ τῶν ἰδὶων κινδὺνων κοινῆς πᾶσι τοῖς ῞Ελλησιν αἴτιοι κατέστησαν.

·        ῎Ηκομεν ἱκετεύσοντες μὴ περιιδεῖν ἡμᾶς ______ οὔσης ἀναστάτους ὑπὸ Θηβαίων γεγενημένους.

·        Οὐδὲν μᾶλλον ἀπανίστασαν τοὺς ᾿Αθηναίους ὅ τε _______ ἐπελελοίπει, οὕτω δη _______ προσφέρουσι περὶ ξυμβάσεως τοῖς στρατηγοῖς.

·        Πάντας ὅσους συνέβη γενέσθαι ________ ὑπέμειναν.

·        Οὔτε γὰρ ἄν ἄλλω _________ προσφιλὴς ἄν εἴη ὁ τοιοῦτος οὔτε θεῷ.

·        Οὔτε ὀρθοὺς ________ ὅσοι μὴ συμπάσης τῆς πόλεως ἕνεκα τοῦ κοινοῦ ἐτέθησαν.

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!