Λύκειο

Ουσιαστικά ασκήσεις α και β κλίση

§  ΑΣΚΗΣΗ 1


Να μεταφέρετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού τα παρακάτω ουσιαστικά:

·        τὸν πολίτην

·        τοῦ νεανίου

·        (ὦ) πελτασταὶ

·        τοὺς δεσμώτας

·        τῶν μηνυτῶν

·        (ὦ) γυμνασιάρχα

·        τῆς κλίνης

·        τῇ θεραπαίνῃ

·        τάς ἀμίλλας

·        τῶν δαφνῶν

·        τὴν μέλισσαν

·        τῆς γαίας

·        (ὦ) τεχνῖτα

·        τῶν γυμνητῶν

·        τοὺς δύτας

·        τὸν προδότην

·        τῷ πατριώτῃ

·        τοῖς ἱππόταις

·        τὴν τρίαιναν

·        τῶν μαζῶν

·        (ὦ) σκαπάνη

·        τῇ δρακαίνῃ

·        τῶν σφαιρῶν

·        ταῖς ἀληθείαις

 

 


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 2


Να συμπληρωθούν με τον κατάλληλο τύπο του ουσιαστικού στην παρένθεση οι παρακάτω προτάσεις:

·        ᾿Ιατρὸς τῶν ______ (ἀτυχία) ὁ χρόνος ἐστί.

·        Αἰσχραὶ ______ (διαβολὴ) φέρουσιν _________ (ἄνθρωπος) δεινὴν ______ (λύπη).

·        Οὔτως οἱ νέοι ἐν _________ (μετρία δίαιτα) διάγουσιν.

·        ᾿Εν ταῖς _______ (τρίοδος) ποτὲ οἱ ἡμέτεροι _______ (πρόγονος) δεῖπνον _______ (πτωχός).

·        ῾Ημεῖς ________ (πολίτης) ________ (ψυχὴ) τῆς _______ (πολιτεία) νομίζομεν.


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 3


Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά στους δύο αριθμούς:

·        ὁ θεατὴς

·        ὁ οἰηματίας

·        ὁ ἰδιώτης

·        ὁ νικητὴς

·        ὁ κοχλίας

·        ἡ μούσα

·        ἡ σκαπάνη

·        ἡ ἅμιλλα

·        ἡ ἀλήθεια

·        ἡ κλίνη

·        ἡ μυῖα

 

 

 

 

§  ΑΣΚΗΣΗ 4


Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη, λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσεύουν δύο: κακίαν, ταλαιπωρίαν, γῆν, ἀπειρίαν, σωτηρίας, θάλατταν, κατηγορίαν, Ἀσίας, εἰρήνης, λόγους, κινδύνους, θεῷ, ἀνθρώπῳ, σῖτος, στρατηγοῖς, ἀνθρώποις, νόμους:

 

·        ᾿Ενδεῶς μὲν γὰρ διὰ τὴν _____ πάντων τῶν τούτῳ πεπραγμένων, ἱκανῶς δὲ διὰ τὴν περὶ αὐτὸν ______ εἰρηκὼς ἄν εἴη.

·        Οἱ δὲ προσεδὲξαντο ὁρῶντες μὲν τῆς στρατιᾶς τὴν _______ .

·        ᾿Εκεῖνοι τὸν ἐξ' ἁπάσης τῆς ______ στόλον ἐλθόντα μόνο δὶς ἠμύναντο καὶ κατὰ ______ καὶ κατὰ _____ καὶ διὰ τῶν ἰδὶων κινδὺνων κοινῆς πᾶσι τοῖς ῞Ελλησιν αἴτιοι κατέστησαν.

·        ῎Ηκομεν ἱκετεύσοντες μὴ περιιδεῖν ἡμᾶς ______ οὔσης ἀναστάτους ὑπὸ Θηβαίων γεγενημένους.

·        Οὐδὲν μᾶλλον ἀπανίστασαν τοὺς ᾿Αθηναίους ὅ τε _______ ἐπελελοίπει, οὕτω δη _______ προσφέρουσι περὶ ξυμβάσεως τοῖς στρατηγοῖς.

·        Πάντας ὅσους συνέβη γενέσθαι ________ ὑπέμειναν.

·        Οὔτε γὰρ ἄν ἄλλω _________ προσφιλὴς ἄν εἴη ὁ τοιοῦτος οὔτε θεῷ.

·        Οὔτε ὀρθοὺς ________ ὅσοι μὴ συμπάσης τῆς πόλεως ἕνεκα τοῦ κοινοῦ ἐτέθησαν.

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in