Λύκειο

Ασκήσεις Η κλίση των ρημάτων α. ἐπίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι και β. κεῖμαι, κάθημαι

§  ΑΣΚΗΣΗ 1


Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρημάτων στα πρόσωπα που ζητούνται:

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστ.

ρ.μέμνημαι
β΄εν.:
β΄πληθ.: 

       

ρ. κάθημαι 
γ΄εν.:
γ΄πληθ.: 

       

ρ. κεῖμαι 
α΄εν.:
γ΄πληθ.:

       

ρ. δύναμαι 
γ΄εν.:
α΄πληθ.:

       

ρ. ἐπίσταμαι 
β΄εν.:
γ΄εν.:

       

 

 

 

 

 

 


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 2


Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στον παρατατικό.

α. ἐπίστανται
β. δύνασαι
γ. κεῖται
δ. κάθησθε


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 3


Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους και για τα τρία ρήματα: ἐπίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι.

1.      β΄ενικό οριστ. παρατ.

2.      γ΄πληθ. υποτ. ενεστ.

3.      β΄ενικό προστ. ενεστ.

4.      β΄πληθ. ευκτ. ενεστ.

5.      α΄πληθ. οριστ. ενεστ.


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 4


Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα του ρήματος κεῖμαι, να γραφεί το β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και παρατατικού και να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση του γ΄ ενικού μέλλοντα.


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 5


Να γράψετε στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού τους ρηματικούς τύπους:

1.      ἐπίστανται →

2.      καταδυνάσθωσαν →

3.      διάκειται →

4.      ἐκαθήμεθα →

5.      κείσθω →

6.      κάθησθε (προστ.) →

7.      ὑπερδύναιτο →

8.      ἐπίστασο →

9.      ἀναμέμνησθε →

10. ἀνεμιμνῄσκετο →

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in