Λύκειο

Ασκήσεις στον Αόριστο Β

§  ΑΣΚΗΣΗ 1Να σχηματίσετε τους ζητούμενους τύπους στον αόριστο β΄:

α) ρ. ἄγω: γ΄ πληθυντικό οριστικής
β) ρ. αἱρῶ: β΄ πληθυντικό υποτακτικής
γ) ρ. ἁμαρτάνω: γ΄ ενικό ευκτικής 
δ) ρ. λέγω: β΄ ενικό προστακτικής 
ε) ρ. γίγνομαι: α΄ πληθυντικό υποτακτικής 
ζ) ρ. ἔρχομαι: απαρέμφατο 
η) ρ. ἐρωτῶ: β΄ ενικό οριστικής
θ) ρ. εὑρίσκομαι: β΄ πληθυντικό προστακτικής
ι) ρ. λανθάνομαι: γενική ενικού της μετοχής θηλυκού γένους
κ) ρ. πυνθάνομαι: β΄ενικό υποτακτικής.


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 2Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα:

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

ᾐσθόμην

     
 

ἀπείπῃ

   
     

ἀφικέσθων

ἀπέθανε

     
   

λάχοιτε

 
 

λάθωμαι

   

κατέλιπες

     
     

ὀφελέτω

   

τέκοιεν

 
 

ἐνέγκητε

   


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 3Να μεταφέρετε καθέναν από τους παρακάτω τύπους στον αντίστοιχο τύπο του αορίστου β΄.

·        φεύγοι

·        φέρε

·        πεπονθέναι

·        μεμαθηκότες ὦμεν

·        λελοιπὼς ἔστω

·        λέξοιεν

·        λανθάνοντι

·        λάμβανε

·        ἐρωτᾷς (υποτακτική)

·        γενήσεσθαι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 4Να συμπληρώσετε τα κενά με τους κατάλληλους τύπους της προστακτικής του αορίστου β΄. 
 

 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ

 

β΄ ενικό

γ΄ ενικό

β΄ πληθυντικό

γ΄ πληθυντικό

ρ. ἀπέρχομαι

...............

   

...............

ρ. καταλαμβάνω

...............

...............

   

ρ. ὁρῶμαι

...............

 

...............

 

ρ. ἀντιλέγω

...............

 

...............

 

ρ. αἱρῶ

 

...............

 

...............

ρ. εὑρίσκομαι

...............

 

...............

 

ρ. διάγομαι

 

...............

 

...............

ρ. προσφέρω

...............

 

...............

 

ρ. ἔχω

   

...............

...............

ρ. ὑπεσχόμην

...............

   

...............

ρ. ἐρωτῶ

...............

...............

   


 

 

 

 

§  ΑΣΚΗΣΗ 5Να επαναδιατυπώσετε τις επόμενες προτάσεις έτσι, ώστε να αναφέρονται σε ενέργειες που συντελέστηκαν συνοπτικά στο παρελθόν, ανεξάρτητα από την πραγματική διάρκειά τους.
1. Πολέμαρχον ἀντὶ Ἰσμηνίου ἄλλον αἱροῦνται.
2. Ἐνταῦθα δὲ μάχης γενομένης πολλοὶ ἀποθνῄσκουσιν, οἱ δὲ Ἀθηναῖοι καταλιπόντες τὰ ὅπλα φεύγουσιν.
3. Ὁ δὲ Λεοντιάδης ἐλθὼν λέγει ταῦτα.
4. Τότε δὲ ἀπέρχονται εἰς τὰς Ἀθήνας οἱ ταὐτὰ γιγνώσκοντες Ἀνδροκλείδᾳ.
5. Τίς ἡ φωνὴ προσβάλλει ἡμῖν, ὦ Σώκρατες, πόρρωθεν ἀπὸ τῶν αἰγιαλῶν;

 

§  ΑΣΚΗΣΗ 6Να αντικαταστήσετε στις ακόλουθες προτάσεις τους υπογραμμισμένους τύπους του ενεστώτα με τους ίδιους τύπους του αορίστου β΄.

1. Ἔπειτα δὲ οὓς μὲν ἂν ὑμεῖς πάντες αἱρῆσθε ἄρχοντας, ἐν οὐδεμιᾷ ἔσονται.
2. Ταῦτα λέγω, ἵνα αἰσθάνησθε σαφῶς τὰ πράγματα.
3. Λανθάνομεν ἀποδράντες.
4. Κλέαρχος λαμβάνων τοὺς ὁπλίτας παραγίγνεται.
5. Ὀρφεὺς εἰς Ἅιδου εἶσι, ἵνα παρὰ τοῦ Πλούτωνος τὴν Εὐριδίκην λαμβάνῃ.
6. Πλάτων δὲ ὁ Ἀρίστωνος πρὸ τῶν Διονυσίων παριὼν ἤκουσε Σωκράτους.
7. Οὐκ ἂν δέοι ἡμᾶς βουλεύεσθαι, ὁπότε οἱ πολέμιοι ἴοιεν.
8. Ἐξιὼν ὁ θυρωρὸς λέγει.
9. Ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀναβαίνει Χειρίσοφος, πρὶν τινας αἰσθάνεσθαι τῶν πολεμίων.
10. Οὐ πολὺν δ’ οὖν χρόνον ἐπέχων ἧκε καὶ ἐκέλευσεν ἡμᾶς εἰσιέναι.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in