Λύκειο

Διαγώνισμα Στ κεφάλαιο

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΣΤ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

23/3/2017

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 2 ΩΡΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α

Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων:

Ψυχρός πόλεμος

Δόγμα Τρούμαν

ΕΟΚ

ΜΟΝΑΔΕΣ 15

ΟΜΑΔΑ Β

Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε τις ακόλουθες προτάσεις (Σ/Λ)  :

1)    Ο ΟΗΕ αποτελεί μια απόπειρα συγκρότησης ενός νέου συστήματος συλλογικής ασφάλειας.

2)    Όταν το 1943 νικήθηκε ο Άξονας, οι νικητές κλήθηκαν να διαχειριστούν τα προβλήματα ενός μεταπολεμικού κόσμου.

3)    Το ΚΚΕ τέθηκε εκτός νόμου τον Δεκέμβριο του 1947 και παρέμεινε στην παρανομία έως το β΄ μισό του 1974.

4)    Ορισμένες από τις χώρες του Τρίτου Κόσμου γνώρισαν, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη.

5)    Στις 25 Νοεμβρίου 1973 ο ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης, με νέο πραξικόπημα.

ΜΟΝΑΔΕΣ 10

ΟΜΑΔΑ Γ

1)    Ποια είναι η  σημασία της συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10

 

2)    Να καταγράψετε τις συνέπειες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου .

ΜΟΝΑΔΕΣ 15

3)    Να επισημάνετε τα αίτια της αποαποικιοποίησης .

ΜΟΝΑΔΕΣ 10

 

 

 

4)    Να αντιστοιχίσετε τα γεγονότα με τις χρονολογίες .

 

                        i.         Επιχείρηση «Αττίλας»

α) 1967

                      ii.         Η δικτατορία των συνταγματαρχών

β) 4/4/1949

                     iii.          «συμφωνία ποσοστών»

γ) 1968

                     iv.         ΝΑΤΟ

δ) 20/7/1974

 

ε) Οκτώβριος 1944

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10

 

ΟΜΑΔΑ Δ

Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε τις εξελίξεις του Κυπριακού Ζητήματος από το δημοψήφισμα του 1950 μέχρι και την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου.

Μονάδες 30

ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄

[Ψήφισμα της Παγκυπρίου Εθνοσυνελεύσεως (23 Ιουλίου 1954) υπέρ της ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα]

• Καταγγέλλομεν την Βρετανικήν κατοχήν της Νήσου ως παντελώς ανεπιθύμητον και αντικειμένην προς τας περί ελευθερίας και αυτοδιαθέσεως θεμελιώδεις αρχάς του Χάρτου του Ατλαντικού, του Καταστατικού Χάρτου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τας ιδίας Βρετανικάς διακηρύξεις περί αυτοδιαθέσεως και ελευθερίας των λαών.

• ∆ιαδηλούμεν την σταθεράν ημών απόφασιν όπως συνεχίσωμεν εντόνως τον αγώνα μέχρι της αποκτήσεως της ελευθερίας, διά της μετά της μητρός Ελλάδος ενώσεως.

• Απευθύνομεν έκκλησιν προς τα ελεύθερα κράτη και τους φιλελευθέρους λαούς του κόσμου, όπως υποστηρίξωσι το περί αυτοδιαθέσεως αίτημα του Κυπριακού λαού.

 • Εκφράζομεν την πίστιν ημών, ότι τα Ηνωμένα Έθνη, σεβόμενα τας αρχάς και διακηρύξεις των, θα δικαιώσουν την περί ενώσεως της Κύπρου αξίωσιν, την οποίαν η Ελλάς θα προβάλη κατά την προσεχή Γενικήν Συνέλευσιν.

 • Αναθέτομεν εις την Α. Μακαριότητα όπως υπογράψη το παρόν ψήφισμα, διαβιβάση δε αντίγραφα τούτου προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, την Βουλήν των Ελλήνων, τας Κυβερνήσεις της Μ. Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Οργανισμόν Ηνωμένων Εθνών.

Εν Λευκωσία τη 23η Ιουλίου 1954.

 Κ. Μ. Καραμάνος, Κύπρος, Αθήνα, 1954, σ. 104, Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως σήμερα), Βιβλίο Καθηγητή, Αθήνα: ΟΕ∆Β, 2007, σ. 173-4.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄

[Απόσπασμα από την ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στον Ι.Ν. της Παναγίας Φανερωμένης, στη Λευκωσία, στις 28 Αυγούστου 1954 (Ο «όρκος της Φανερωμένης»)]

«[…] Είμεθα Έλληνες και μετά των Ελλήνων επιθυμούμεν να ζήσωμεν. Υπό τους ιερούς αυτούς θόλους ας δώσωμεν τον άγιον όρκον: θα παραμείνωμεν πιστοί έως θανάτου εις το εθνικόν αίτημα. Άνευ υποχωρήσεων! Άνευ παραχωρήσεων! Άνευ συμβιβασμών! Θα περιφρονήσωμεν την βίαν και την τυραννίαν. Με θάρρος θα υψώσωμεν το ηθικόν παράστημά μας, εν και μόνον επιδιώκοντες, εις εν και μόνον αποβλέποντες: την Ένωσιν και μόνον την Ένωσιν».

Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα), Αθήνα: ΟΕ∆Β, 2011, σ. 164.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ΄

[Η βρετανική αντίληψη για το μέλλον της Κύπρου]

«Ήταν πάντοτε κατανοητό ότι υπάρχουν ορισμένες περιοχές στην Κοινοπολιτεία που, λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών τους, ουδέποτε μπορούν να προσδοκούν ότι θα γίνουν εντελώς ανεξάρτητες... Ζήτημα κατάργησης της βρετανικής κυριαρχίας [ενν. στην Κύπρο] δεν είναι δυνατόν να τεθεί».

(Από ομιλία του H. Hopkinson, υφυπουργού Αποικιών της Βρετανίας, στις 28 Ιουλίου 1954). Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα), Βιβλίο Καθηγητή, Αθήνα: ΟΕ∆Β, 2007, σ. 174-5.

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in