Λύκειο

Συνοχή και Συνεκτικότητα

Σέβη Δριμαροπούλου 

ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΧΗ : Αναφέρεται στην δομή

Με ποιον τρόπο συνδέονται οι παράγραφοι του κειμένου

v     Επανάληψη της ίδιας λέξης

v     Διαρθρωτικούς συνδέσμους

v     Χρήση συναφών – συγγενικών λέξεων

Για να βρούμε την συνοχή ελέγχουμε την κατακλείδα της προηγούμενης και την θεματική πρόταση της επόμενης παραγράφου.

η χρήση διαρθρωτικών (συνδετικών λέξεων ή φράσεων)

¶ προσθήκη. Ακόμα, επίσης ομοίως, επιπλέον, επιπροσθέτως, εξάλλου, ταυτόχρονα, εκτός από τα παραπάνω, ας σημειωθεί ακόμη ότι, το ίδιο συμβαίνει και, εκτός από αυτά, συμπληρωματικά, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε, αν σε αυτά προσθέσουμε…

¶ ταξινόμηση, διαίρεση. Από το ένα μέρος - από το άλλο, κατά πρώτο λόγο - κατά δεύτερο, πρώτα - ύστερα, αφενός - αφετέρου, όχι μόνο - αλλά και, όπως - έτσι…

¶ γενίκευση.  γενικά, γενικότερα, ευρύτερα, τις περισσότερες φορές…

¶ Αντίθεση. Όμως, ενώ, αλλά, ωστόσο, αντίστροφα, αντίθετα, εντούτοις, απεναντίας, από την άλλη πλευρά, και όμως, παρόλα αυτά, παρόλο που, εξάλλου, σε αντίθετη περίπτωση…

¶ επεξήγηση.  δηλαδή, με άλλα λόγια, πιο συγκεκριμένα, σαφέστερα, αυτό σημαίνει, λόγου χάρη, για παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, για να γίνει πιο σαφές, καλό είναι να διευκρινίσουμε, με άλλα λόγια…

¶ Συμπέρασμα. Άρα, επομένως, συνεπώς, ώστε, λοιπόν, καταλήγοντας, συμπερασματικά, καταληκτικά, συνοψίζοντας, συγκεφαλαιώνοντας, διαφαίνεται, τελικά, όπως προκύπτει, κατά συνέπεια, καθίσταται φανερό, σύμφωνα με τα παραπάνω, για να συνοψίσουμε, ως συμπέρασμα, συνακόλουθο όλων αυτών, αυτό έχει ως αποτέλεσμα…

¶ αιτιολόγηση. Γι’αυτό, γι’αυτό το λόγο, γιατί, διότι, επειδή, εξαιτίας, αυτό οφείλεται ένας ακόμη λόγος …

¶ Όρος-Προϋπόθεση. Με την προϋπόθεση ότι, εκτός αν, σε περίπτωση που, με το δεδομένο, με τη δέσμευση, εφόσον, φτάνει να…

¶ Διάζευξη. Είτε------είτε, ούτε-------ούτε, ή-----ή.

¶ Έμφαση. Το σημαντικότερο απ’ όλα, το κυριότερο όμως είναι, είναι αξιοπρόσεκτο ότι, θα πρέπει να τονιστεί, αξίζει να σημειωθεί, εκείνο που προέχει, ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται.

¶ χρονική σχέση. αρχικά, όταν, έπειτα, πριν, ενώ, πρώτα, καταρχάς, ύστερα, προηγουμένως, στη συνέχεια, τώρα, αφότου, συγχρόνως, ταυτόχρονα, στην αρχή, καθώς, σήμερα, αμέσως, αργότερα, τελικά, τέλος…

¶ τοπική σχέση. εκεί, εδώ, μέσα, κοντά…

 

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ : Αναφέρεται στο νόημα

Ποιος είναι ο κοινός νοηματικός άξονας που συνδέει τις παραγράφους του κειμένου

v     Αναφέρονται στην ίδια έννοια ;

v     Αίτια

v     Συνέπειες

v     Λύσεις 

 
Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in