Ορθογραφία

Γενικοί κανόνες ορθογραφίας ρημάτων

1. Τα ρήματα της ενεργητικής φωνής στο α' ενικό πρόσωπο τελειώνουν πάντα σε –ω (ποτέ σε ο)
 
2. Τα ρήματα της ενεργητικής φωνής στο β' και γ' ενικό πρόσωπο τελειώνουν πάντα σε –ει (ποτέ σε –η ή –ι ή –οι ή -υ)
 
3. Τα ρήματα της παθητικής φωνής στο α', β', γ' ενικό και στο γ' πληθυντικό πρόσωπο τελειώνουν πάντα σε –αι (ποτέ σε –ε)
 
4. Τα ρήματα της παθητικής φωνής στο α' και β' πληθυντικό πρόσωπο τελειώνουν πάντα σε –ε (ποτέ σε –αι)
 
5. Τα ρήματα της ενεργητικής φωνής στο α' και β' πληθυντικό γράφονται πάντα με -ε
 
 
6. Τα ρήματα σε -άβω, γράφονται με -β
 
Εξαιρούνται τα: αναπαύω, απολαύω, θραύω (σπάζω),  ψαύω (ψηλαφώ, αγγίζω)
 
7. Τα ρήματα σε –έβω και -έβομαι γράφονται με -ευ
 
Εξαιρούνται τα: κλέβω, σέβομαι
 
8. Τα ρήματα σε –ένω, -ένομαι γράφονται με αι
 
Εξαιρούνται τα: δένω, πλένω, μένω [και τα λαϊκά: κρένω (μιλώ, απαντώ), ψένω (ψήνω), γένομαι (γίνομαι)]
 
9. Τα ρήματα σε -έρνω, γράφονται με ε
 
Εξαιρείται το : παίρνω
 
10. Τα ρήματα σε -ιάζω, -ιάζομαι, γράφονται με ι
 
Εξαιρούνται τα: αδειάζω, μοιάζω, μονοιάζω, χρειάζομαι, νοιάζομαι
 
11. Τα ρήματα σε -ίζω, -ίζομαι, γράφονται με ι
 
Εξαιρούνται τα: μπήζω, πήζω, πρήζω, αναβρ(λ)ύζω, δακρύζω, γογγύζω, ολολύζω, κατακλύζω, κελαρύζω, συγχύζω, σφύζω, τανύζω, δανείζω, αθροίζω
 
12. Τα ρήματα σε -λω, γράφονται με λλ
 
(με λλ μόνο στον ενεστώτα, παρατατικό και εξακολουθητικό μέλλοντα, Οι άλλοι χρόνοι με ένα -λ, π.χ. έχει ανατείλει, έχω προσβάλει) 
Εξαιρούνται τα: θέλω, οφείλω
 
13. Τα ρήματα σε -ώνω, γράφονται με -ω (ωμέγα) στην παραλήγουσα
 
 
14. Τα ρήματα σε -σω, γράφονται με -σσω
 
εξαιρείται: αρέσω
 
15. Τα ρήματα σε -τω, γράφονται με -ττω
 
Εξαιρούνται: θέτω, κείτομαι
 
16. Τα ρήματα σε -(ι)νω, γράφονται με
α): -ι
 
β): με -η
 
γ): με -υ
 
δ): με -ει
 

17. Στα ρήματα της ενεργητικής φωνής, που τονίζονται στη λήγουσα, στον αόριστο η παραλήγουσα γράφεται με –η (ήτα), π.χ. αγαπώ-αγάπησα, ρωτώ-ρώτησα κλπ.
 
 

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in