Συντακτικό

Τελικές προτάσεις

 

 

Τελικές

 

να, Για να

Επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού

Χωρίζονται με κόμμα από τις προτάσεις που προσδιορίζουν εκτός αν εκείνες αρχίζουν από να.

 Εκτός από τις τελικές προτάσεις με το να εισάγονται και οι βουλητικές προτάσεις. 

Για να ξεχωρίζουμε τις τελικές από τις βουλητικές ελέγχουμε αν το να μπορεί να αντικατασταθεί από το για να.

Αν το να μπορεί να αντικατασταθεί από το για να η πρόταση είναι τελική, αλλιώς είναι βουλητική.
π.χ.
- Κάλεσε έναν υδραυλικό να διορθώσει τη βρύση(=για να διορθώσει τη βρύση – τελική πρόταση)

- Δεν πρόκειται να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. 

(το να δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το για να – βουλητική πρόταση)

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in