Λύκειο

Κείμενο 23

ΕΝΟΤΗΤΑ 23

 

  1. να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο

α. ut ignoraretur a marito (funus)

b. Arria milites orabat.

c. bene quievit, libenter cibum sumpsit.

d. Arria conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est.

 

  1. ageret, egrediebatur, cohibitae: να γίνει χρονική αντικατάσταση στο β ενικό υποτακτικής στη φωνή που βρίσκονται.
  2. bene, libenter, ingentem: να γραφεί η δοτική ενικού θηλυκού γένους και στους τρεις βαθμούς του επιθέτου.
  3. ingentem, bene, libenter, diu: να γίνει παραθετική διαβάθμιση
  4. να μετατραπούν σε μετοχικές εκφράσεις οι προτάσεις με τα μαύρα γράμματα

α. Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque, egrediebatur.

b. Arria milites orabat, ut simul imponeretur.

 

  1. να κλιθούν οι συνεκφορές: naviculam piscatoriam, ingentem navem, siccis occulis, lacrimae suae
  2. να γραφούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων: fuerat, trahebatur, redibat, conduxit, orabat, secuta est.
  3. occiso, impetravit, trahebatur: να γίνει χρονική αντικατάσταση στο γ ενικό οριστικής και υποτακτικής και να κλιθεί η προστακτική.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in