Γυμνάσιο

Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις παραδείγματα

Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις

Α) Τελικές προτάσεις:

1.    Τά πλοῖα κατέκαυσεν, ἳνα μή Κῦρος διαβῇ.

2.    ταῦτα πράττετε, ἳνα ἡ πόλις ὅλη εὐδαιμονῇ΄.

3.    Ἒδει  τά ἑνέχυρα τότε λαβεῖν, ὡς μη ἑδύνετο ἑξαπατᾶν.

4.    Τιμόθεος δανείζεται χιλίας δραχμάς, ἳνα διδοίη τοῖς Βοιωτοῖς καί παραμένωσι.

5.    Ὃπως οὖν ἔσεσθε ἄξιοι τῆς ἑλευθερίας, ἧς κέκτησθε.

Β) Αιτιολογικές προτάσεις:

1.    Οἱ Ἀθηναῖοι ἑνόμιζον λελύσθαι τάς σπονδάς, διότι ἑς χεῖρας ἦλθον.

2.    Ἐγώ ἡναγκάσθην διώκειν, ἑπεί ἑώρων ὑμᾶς κακῶς πάσχοντας.

3.    Ἀθηναῖοι ἑνόμιζον ἡττᾶσθε, ὃτι οὐ πολύ ἑνίκων.

4.    Ὃτε τοίνυν τοῦθ’ οὓτως ἔχει, προσήκει προθύμως ἑθέλειν ἀκούειν τῶν βουλομένων συμβουλέυειν.

5.    Ἂξον θαυμάζειν, εἲ τις ἑλπίζει τήν πόλιν ἑπί τό βέλτιον ἑπιδώσειν.

Γ) Συμπερασματικές προτάσεις:

1.     Οὔτω σκαιός καί ἀναίσθητος εἶ, ὣστε οὐ δύνασαι λογίσασθαι.

2.     Ἐνταῦθα ἑπιπίπτει χιών ἂπλετος, ὣστε ἀπέκρυψε τά ὃπλα.

3.     Σπονδάς ἑποιήσατο, ἑφ’ ᾧτε τάς πόλεις αὐτονόμους εἶναι.

4.     Τοιαῦτα πεποίηκεν, ὣστε πολύ ἂν δικαιότερον διά ταῦτα τά ἔργα τοῦτον μισήσαιτε.

5.     Οἱ πρόγονοι ἡμῶν ἀποθνήσκειν ἑτόλμων, ὣστε μή τήν πόλιν ἀδοξεῖν.Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!