Γυμνάσιο

Ενότητα 10

Ενότητα 10η  Ο Σωκράτης για τη φιλία

 

Τοῦτο μὲν πολλῶν ἀκούω,

Αυτό βέβαια ακούω από πολλούς,

ὡς πάντων κτημάτων, κράτιστόν ἐστι φίλος

ότι δηλαδή από όλα τα περιουσιακά στοιχεία το πιο σημαντικό είναι ένας  φίλος,

σαφὴς καὶ ἀγαθός,

πιστός και καλός,

παντὸς δὲ μᾶλλον ἐπιμέλονται οἱ πολλοὶ ἢ φίλων κτήσεως

όμως οι περισσότεροι φροντίζουν πιο πολύ για οτιδήποτε άλλο παρά για την απόκτηση φίλων.

Καὶ γὰρ οἰκίας καὶ ἀγροὺς καὶ ἀνδράποδα

Γιατί πράγματι, σπίτια και αγρούς και δούλους

καὶ βοσκήματα καὶ σκεύη ἐπιμελῶς κτῶνται,

και ζώα και σκεύη αποκτούν με επιμέλεια

φίλον δέ, ὃ μέγιστον ἀγαθὸν εἶναί φασιν,

αλλά φίλο, που λένε ότι είναι πολύ μεγάλο αγαθό

οὐχ ὅπως κτήσωνται φροντίζουσι.

δε φροντίζουν  να αποκτήσουν.

Καίτοι ποῖος ἵππος ἤ ποῖον ζεῦγος

Και όμως ποιο άλογο ή ποιο ζευγάρι ζώων

οὕτω χρήσιμόν ὥσπερ ὁ χρηστὸς φίλος;

είναι τόσο χρήσιμο όσο βέβαια είναι ο καλός φίλος;

Ποῖον δὲ ἀνδράποδόν οὕτως εὔνουν καὶ παραμόνιμον;

Και ποιος δούλος είναι τόσο καλοπροαίρετος και σταθερός;

Ἤ ποῖον ἄλλο κτῆμά  οὕτω πάγχρηστον;

Ή ποιο άλλο απόκτημα είναι τόσο χρήσιμο σε όλα;

Ὁ γὰρ ἀγαθὸς φίλος

Γιατί ο καλός φίλος

ἑαυτόν τάττει πρὸς πᾶν τὸ ἐλλεῖπον τῷ φίλῳ

αφιερώνεται στην κάλυψη των αναγκών του φίλου του

καί, ἄν τέ τινα εὖ ποιῆσαι δέῃ, συνεπισχύει,

και, αν χρειάζεται να κάνει αυτός καλό σε κάποιον, τον ενισχύει βοηθώντας τον,

ἄν τέ τις φόβος ταράττῃ συμβοηθεῖ

και αν τον ταράζει  κάποιος φόβος, τον βοηθάει μαζί με άλλους

καὶ εὖ μὲν πράττοντα πλεῖστα εὐφραίνει,

και όταν αυτός ευτυχεί, του προσφέρει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση,

σφαλλόμενον δὲ πλεῖστα ἐπανορθοῖ.

ενώ όταν δυστυχεί, καταβάλλει πάρα πολλές προσπάθειες να τον στήσει πάλι στα πόδια του.

Ἀλλ’ ὅμως ἔνιοι πειρῶνται δένδρα μὲν θεραπεύειν τοῦ καρποῦ  ἕνεκεν,

Αλλά όμως μερικοί προσπαθούν να καλλιεργήσουν δέντρα για τον καρπό τους,

τοῦ δὲ παμφορωτάτου κτήματος, ὅ καλεῖται φίλος,

ενώ το  απόκτημα που παράγει κάθε λογής καρπούς, το οποίο ονομάζεται φίλος,

ἀργῶς καὶ ἀνειμένως οἱ πλεῖστοι ἐπιμέλονται.

οι περισσότεροι το φροντίζουν με βραδύτητα και αμέλεια.

 

 

Παράλληλα κείμενα

 

Πρώτο παράλληλο κείμενο

 

Στο παρακάτω απόσπασμα αναφέρονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει πραγματική φιλία μεταξύ δύο ανθρώπων.

 

 

Κείμενο

 

Ἀλλ' ἡ φιλία στάσιμόν τι ζητεῖ καὶ βέβαιον ἦθος καὶ ἀμετάπτωτον ἐν μιᾷ χώρᾳ καὶ συνηθείᾳ· διὸ καὶ σπάνιον καὶ δυσεύρετόν ἐστι φίλος βέβαιος.

 

Πλούταρχος, Περὶ πολυφιλίας 97b 6-9

 

 

Μετάφραση

 

Αλλά η φιλία ζητάει κάτι σταθερό και σίγουρο χαρακτήρα και αμετάβλητο στην ίδια θέση και στην ίδια στενή σχέση· γι' αυτό ο σίγουρος φίλος είναι κάτι και σπάνιο και δυσεύρετο.

 

 

Δεύτερο παράλληλο κείμενο

 

Στο παρακάτω απόσπασμα εξετάζεται αν ένας ευτυχισμένος και αυτάρκης άνθρωπος έχει ανάγκη από φίλους ή όχι.

 

 

Κείμενο

 

Ἀμφισβητεῖται δὲ καὶ περὶ τὸν εὐδαίμονα, εἰ δεήσεται φίλων ἢ μή. Οὐθὲν γάρ φασι δεῖν φίλων τοῖς μακαρίοις καὶ αὐτάρκεσιν· ὑπάρχειν γὰρ αὐτοῖς τἀγαθά· αὐτάρκεις οὖν ὄντας οὐδενὸς προσδεῖσθαι, τὸν δὲ φίλον, ἕτερον αὐτὸν ὄντα, πορίζειν ἃ δι' αὑτοῦ ἀδυνατεῖ.

 

Ἀριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια 1169b

 

 

Μετάφραση

 

Υπάρχει διαφωνία σχετικά με τον ευτυχισμένο αν χρειάζεται φίλους ή όχι. Ισχυρίζονται δηλαδή κάποιοι ότι δε χρειάζονται φίλους οι ευτυχισμένοι και αυτάρκεις· γιατί υπάρχουν σ' αυτούς τα αγαθά· επειδή, λοιπόν, είναι αυτάρκεις, δε χρειάζονται κανέναν, ενώ ο φίλος, επειδή είναι διαφορετικό άτομο, εξασφαλίζει αυτά τα οποία ο καθένας, μόνος του δεν μπορεί να προμηθευτεί.

 

Τρίτο παράλληλο κείμενο

 

Σε αυτό το απόσπασμα εκφράζεται η άποψη ότι η φιλία είναι αναγκαία στη ζωή του ανθρώπου και σαφώς προτιμότερη από όλα τα αγαθά.

 

 

Κείμενο

 

Μετὰ δὲ ταῦτα περὶ φιλίας ἕποιτ' ἂν διελθεῖν· ἔστι γὰρ ἀρετή τις ἢ μετ' ἀρετῆς, ἔτι δ' ἀναγκαιότατον εἰς τὸν βίον. Ἄνευ γὰρ φίλων οὐδεὶς ἕλοιτ' ἂν ζῆν, ἔχων τὰ λοιπὰ ἀγαθὰ πάντα· καὶ γὰρ πλουτοῦσι καὶ ἀρχὰς καὶ δυναστείας κεκτημένοις δοκεῖ φίλων μάλιστ' εἶναι χρεία.

 

Ἀριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια 1155a

 

 

Μετάφραση

 

Μετά από αυτά θα μπορούσαμε στη συνέχεια να συζητήσουμε για τη φιλία· γιατί (η φιλία) είναι είδος αρετής ή συνυφασμένη με αυτή και ακόμη κάτι πάρα πολύ αναγκαίο στη ζωή. Γιατί χωρίς φίλους κανείς δε θα προτιμούσε να ζει, έχοντας όλα τα υπόλοιπα αγαθά· γιατί και οι πλούσιοι και αυτοί που έχουν αποκτήσει αξιώματα και εξουσία θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να έχουν φίλους.

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!