Λύκειο

ΤΡΙΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2o Διαγώνισμα

 

 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΣΕΒΗ ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Ξενοφών Ελληνικά, 2.3. 55 - 56

 

ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν, εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυρος, εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. ὁ δὲ Θηραμένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ γιγνόμενα. ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν, ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁμοίους Σατύρῳ καὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν, καὶ οὐκ ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. οἱ δ’ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς ἀγορᾶς μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. λέγεται δ’ ἓν ῥῆμα καὶ τοῦτο αὐτοῦ. ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰμώξοιτο, εἰ μὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ, οὐκ ἄρ’, ἔφη, οἰμώξομαι; καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόμενος τὸ κώνειον ἔπιε, τὸ λειπόμενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· «Κριτίᾳ τοῦτ’ ἔστω τῷ καλῷ». καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι ταῦτα ἀποφθέγματα οὐκ ἀξιόλογα, ἐκεῖνο δὲ κρίνω τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν, τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος μήτε τὸ φρόνιμον μήτε τὸ παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

  1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν … ἔστω τῷ καλῷ».

Μονάδες 30/100

  1. Να χαρακτηρίσετε το Θηραμένη (από το σύνολο του κειμένου που σας δίνεται).

Μονάδες 15/100

  1. Ποια είναι η στάση της Βουλής έναντι του Θηραμένη; Πώς μπορείτε να την εξηγήσετε; (από το σύνολο του κειμένου που σας δίνεται).

Μονάδες 15/100

  1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Θουκυδίδη ως ιστορικού;

Μονάδες 10/100

  1. Από το σύνολο του κειμένου που σας δίνεται, να βρείτε ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ελληνικής με τις παρακάτω λέξεις της νεοελληνικής: ελλιπής, έλξη, σχήμα, ερωτηματικό, πληρότητα.

Μονάδες 10/100

  1. Στις παρακάτω λέξεις να γράψετε τους τύπους που ζητούνται.

ταῦτα: δοτική ενικού στο ίδιο γένος

ἄνδρα: κλητική ενικού

μεγάλῃ φωνῇ: αιτιατική πληθυντικού

ῥῆμα: δοτική πληθυντικού

εἶπεν: β΄ ενικό προστακτικής αόριστου β΄ (ίδια φωνή)

εἶχεν: απαρέμφατο παρακειμένου (ίδια φωνή)

ὁρῶσα: γ΄ πληθυντικού οριστικής ενεστώτα (ίδια φωνή)

ἀπήγαγον: β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού (ίδια φωνή)

κρίνω: γ΄ ενικό ευκτικής μέλλοντα (ίδια φωνή)

Μονάδες 10/100

  1. α. Στην κόλλα σας να συμπληρώσετε με συντακτικό χαρακτηρισμό τα κενά των παρακάτω φράσεων:

ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις: είναι ____________ στο ______________

ἐγχειρίδια: είναι ____________ στο ______________

μεγάλῃ: είναι ____________ στο ______________

ῥῆμα: είναι ____________ στο ______________

εἰπεῖν: είναι ____________ στο ______________

Μονάδες 5/100

  1. β. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε συντακτικώς όλες τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου ( είδος, εισαγωγή , εκφορά , συντακτική λειτουργία )

Μονάδες 5/100

Καλή επιτυχία !

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!