Γυμνάσιο

Ενότητα 2

Ενότητα 2η Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

 

Ἐν Ἀθήναις τοὺς παῖδας μετ’ ἐπιμελείας

Στην Αθήνα τα παιδιά με φροντίδα

διδάσκουσι καὶ νουθετοῦσι.

διδάσκουν και συμβουλεύουν.

Πρῶτον μὲν καὶ τροφὸς καὶ μήτηρ

Πρώτα απ' όλους και η παραμάνα και η μητέρα

καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἐπιμελοῦνται,

και ο παιδαγωγός και ο ίδιος ο πατέρας φροντίζουν

ὅπως βέλτιστος γενήσεται ὁ παῖς,

πώς θα γίνει το παιδί ακόμα καλύτερο

διδάσκοντες ὅτι τὸ μὲν δίκαιόν ,

διδάσκοντας ότι το ένα είναι δίκαιο,

τὸ δὲ ἄδικον καὶ τόδε μὲν καλόν, τόδε δὲ αἰσχρόν ἐστι.

το άλλο άδικο, αυτό ωραίο, το άλλο άσχημο.

Εἶτα δέ, ἐπειδὰν οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν,

Έπειτα, τα παιδιά όταν φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία

οἱ γονεῖς εἰς (οἴκους) διδασκάλων πέμπουσιν

οι γονείς τα στέλνουν στα σπίτια των δασκάλων,

ἔνθα οἱ μὲν γραμματισταὶ ἐπιμελοῦνται

όπου οι δάσκαλοι της γραφής και της ανάγνωσης φροντίζουν

ὅπως γράμματα μάθωσιν καὶ τὰ γεγραμμένα ἐννοῶσι,

να μάθουν γράμματα και να καταλαβαίνουν όσα είναι γραμμένα,

οἱ δὲ κιθαρισταὶ τῷ κιθαρίζειν ἡμερωτέρους αὐτοὺς ποιεῖν πειρῶνται

ενώ οι κιθαριστές με το να παίζουν λύρα προσπαθούν να τα κάνουν πιο ήμερα

καὶ τὰς τῶν παίδων ψυχὰς πρὸς τὸν ῥυθμὸν καὶ τὴν ἁρμονίαν οἰκειοῦσι.

και εξοικειώνουν την ψυχή τους στο ρυθμό και την αρμονία.

Ἔτι οἱ παῖδες ἐν γυμνασίοις καὶ παλαίστραις φοιτῶσιν,

Επιπλέον, τα παιδιά συχνάζουν στα γυμναστήρια και στις παλαίστρες,

ἔνθα οἱ παιδοτρίβαι βελτίω τὰ σώματα αὐτῶν ποιοῦσι,

όπου οι δάσκαλοι της γυμναστικής κάνουν τα σώματά τους πιο δυνατά,

ἵνα μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν

για να μην αναγκάζονται να δειλιάζουν

διὰ τὴν τῶν σωμάτων πονηρίαν.

εξαιτίας της κακής σωματικής κατάστασης.

 

 

Παράλληλα κείμενα

 

Σε αντίθεση με την εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα, στην οποία ο πατέρας και η μητέρα φροντίζουν πρώτοι να δώσουν καλές βάσεις στο παιδί, στη Σπάρτη, όπως μας πληροφορεί ο Πλούταρχος στα παρακάτω αποσπάσματα, οι γονείς δεν μπορούσαν να μεγαλώνουν και να μορφώνουν τα παιδιά τους όπως ήθελαν, αφού, μόλις αυτά γίνονταν επτά ετών, ζούσαν σε ομάδες και μάθαιναν τόσα γράμματα όσα τους ήταν αναγκαία.

 

 

Πρώτο παράλληλο κείμενο

 

Τοὺς δὲ Σπαρτιατῶν παῖδας οὐκ ἐπὶ ὠνητοῖς οὐδὲ μισθίοις ἐποιήσατο παιδαγωγοῖς ὁ Λυκοῦργος, οὐδ' ἐξῆν ἑκάστῳ τρέφειν οὐδὲ παιδεύειν ὡς ἐβούλετο τὸν υἱόν, ἀλλὰ πάντας εὐθὺς ἑπταετεῖς γενομένους παραλαμβάνων αὐτὸς εἰς ἀγέλας κατελόχιζε, καὶ συννόμους ποιῶν καὶ συντρόφους μετ' ἀλλήλων εἴθιζε συμπαίζειν καὶ συσχολάζειν.

 

Πλούταρχος, Λυκοῦργος 16.4-5

 

 

Μετάφραση

 

Ο Λυκούργος στα παιδιά των Σπαρτιατών δεν όρισε παιδαγωγούς αγορασμένους ή έμμισθους ούτε ήταν δυνατό στον καθένα να ανατρέφει και να εκπαιδεύει, όπως ήθελε το γιο του, αλλά μόλις γίνονταν όλοι επτά χρονών, αφού τους έπαιρνε ο ίδιος, τους κατένεμε σε λόχους και κάνοντάς τους συντρόφους και οικείους μεταξύ τους, τους συνήθιζε να παίζουν μαζί και να περνούν τον καιρό τους ομαδικά.

 

 

 

 

Δεύτερο παράλληλο κείμενο

 

Γράμματα μὲν οὖν ἕνεκα τῆς χρείας ἐμάνθανον· ἡ δ' ἄλλη πᾶσα παιδεία πρὸς τὸ ἄρχεσθαι καλῶς ἐγίνετο καὶ καρτερεῖν πονοῦντα καὶ νικᾶν μαχόμενον. Διὸ καὶ τῆς ἡλικίας προερχομένης ἐπέτεινον αὐτῶν τὴν ἄσκησιν, ἐν χρῷ τε κείροντες καὶ βαδίζειν ἀνυποδήτους παίζειν τε γυμνοὺς ὡς τὰ πολλὰ συνεθίζοντες.

Πλούταρχος, Λυκοῦργος 16.6

 

 

Μετάφραση

 

Μάθαιναν λοιπόν γράμματα όσα χρειάζονταν· και η μόρφωσή τους είχε σκοπό να τους μάθει την υπακοή στους κυβερνώντες και να έχουν υπομονή στους κόπους και να νικούν στις μάχες. Γι' αυτό και όσο μεγάλωναν αύξαναν τις ασκήσεις τους, κουρεύοντάς τους σύρριζα και συνηθίζοντάς τους ως επί το πλείστον να βαδίζουν ξιπόλητοι και να παίζουν γυμνοί.

 

 

 

 

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in