Λύκειο

Αόριστος Β' (θεωρία και ασκήσεις)

 YΛΙΚΟ: Αργυρώ Διαμαντοπούλου - Παπαλιά 

 Αόριστος Β'                                                                                                                                                                          Ενεργητική φωνή

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΜΕΤΟΧΗ

ἔ-βαλ-ον

ἔ-βαλ-ες

ἔ-βαλ-ε

ἐ-βάλ-ομεν

ἐ-βάλ-ετε

ἔ-βαλ-ον

βάλ-ω

βάλ-ῃς

βάλ-ῃ

βάλ-ωμεν

βάλ-ητε

βάλ-ωσιν

βάλ-οιμι

βάλ-οις

βάλ-οι

βάλ-οιμεν

βάλ-οιτε

βάλ-οιεν

-

βάλ-ε

βαλ-έτω

-

βάλ-ετε

βαλ-όντων

βαλ-εῖν

βαλ-ών

βαλ-οῦσα

βαλ-όν

 

Αόριστος Β'                                                                                                                                                                                    Μέση φωνή

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΜΕΤΟΧΗ

ἐ-βαλ-όμην

ἐ-βάλ-ου

ἐ-βάλ-ετο

ἐ-βαλ-όμεθα

ἐ-βάλ-εσθε

ἐ-βάλ-οντο

βάλ-ωμαι

βάλ-ῃ

βάλ-ηται

βαλ-ώμεθα

βάλ-ησθε

βάλ-ωνται

βαλ-οίμην

βάλ-οιο

βάλ-οιτο

βαλ-οίμεθα

βάλ-οισθε

βάλ-οιντο

-

βαλ-οῦ

βαλ-έσθω

-

βαλ-έσθε

βαλ-έσθων

βαλ-έσθαι

βαλ-όμενος

βαλ-ομένη

βαλ-όμενον

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Το β' ενικό προστακτικής ενεργητικής φωνής των ρημάτων ἔρχομαι, εὑρίσκω, λαμβάνω, λέγω και ὁράω-ῶ τονίζεται στη λήγουσα, όταν το ρήμα δεν είναι σύνθετο: ἐλθέ, εὑρέ, λαβέ, εἰπέ, ἰδέ, αλλά ἄπέλθε, παράλαβε.
 • Ο αόριστος β' του λέγω στην οριστική είναι: εἶπον, εἶπας, εἶπε, εἴπομεν, εἴπατε, εἶπον. Επίσης, στην προστακτική είναι: εἰπέ, εἰπέτω και εἰπάτω, εἴπετε και εἴπατε, εἰπόντων και εἰπάτωσαν. Οι τύποι με -α προήλθαν από τον αόριστο α' εἶπα, ο οποίος δανείζει τους λίγους τύπους που σχηματίζει στον αόριστο β'.

 

Πίνακας συνηθέστερων ρημάτων με αόριστο β'

ΡΗΜΑΤΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

(Β'ΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣ.)

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΜΕΤΟΧΗ

ἄγω

ἤγαγ-ον

ἀγάγ-ω

ἀγάγ-οιμι

ἄγαγ-ε

ἀγαγ-εῖν

ἀγαγ-ών

ἄγομαι

ἠγαγ-όμην

ἀγάγ-ωμαι

ἀγαγ-οίμην

ἀγαγ-οῦ

ἀγαγ-έσθαι

ἀγαγ-όμενος

αἱρῶ

εἷλον

ἕλω

ἕλοιμι

ἕλε

ἑλεῖν

ἑλών

αἱροῦμαι

εἱλόμην

ἕλωμαι

ἑλοίμην

ἑλοῦ

ἑλέσθαι

ἑλόμενος

αἰσθάνομαι

ἠσθόμην

αἴσθωμαι

αἰσθοίμην

αἰσθοῦ

αἰσθέσθαι

αἰσθόμενος

ἁμαρτάνω

ἥμαρτον

ἁμάρτω

ἁμάρτοιμι

ἅμαρτε

ἁμαρτεῖν

ἁμαρτών

ἀνέχομαι

ἠν-ε-σχ-όμην

ἀνάσχωμαι

ἀνασχοίμην

ἀνάσχου

ἀνασχέσθαι

ἀνασχόμενος

ἀπεχθάνομαι

ἀπηχθόμην

ἀπέχθωμαι

ἀπεχθοίμην

-

ἀπεχθέσθαι

ἀπεχθόμενος

ἀποθνῄσκω

ἀπέθανον

ἀποθάνω

ἀποθάνοιμι

ἀπόθανε

ἀποθανεῖν

ἀποθανών

ἀπόλυμμαι

ἀπωλόμην

ἀπόλωμαι

ἀπολοίμην

ἀπολοῦ

ἀπολέσθαι

ἀπολόμενος-η-ον

ἀφικνοῦμαι

ἀφικόμην

ἀφίκωμαι

ἀφικοίμην

ἀφικοῦ

ἀφικέσθαι

ἀφικόμενος

βάλλω

ἔβαλον

βάλω

βάλοιμι

βάλε

βαλεῖν

βαλών

βάλλομαι

ἐβαλόμην

βάλωμαι

βαλοίμην

βαλοῦ

βαλέσθαι

βαλόμενος

γίγνομαι

ἐγενόμην

γένωμαι

γενοίμην

γενοῦ

γενέσθαι

γενόμενος

δάκνω

ἔδακον

δάκω

δάκοιμι

δάκε

δακεῑν

δακών

ἕπομαι

ἑσπόμην

σπῶμαι

σποίμην

σποῦ

σπέσθαι

σπόμενος

ἔρχομαι

ἦλθον

ἔλθω

ἔλθοιμι

ἐλθέ

ἐλθεῖν

ἐλθών

ἐρωτῶ

ἠρόμην

ἔρωμαι

ἐροίμην

ἐροῦ

ἐρέσθαι

ἐρόμενος

ἐσθίω

ἔφαγον

φάγω

φάγοιμι

φάγε

φαγεῖν

φαγών

εὑρίσκω

εὗρον (ηὗρον)

εὔρω

εὔροιμι

εὑρέ

εὑρεῖν

εὑρών

εὑρίσκομαι

ηὑ(εὑ)ρόμην

εὕρωμαι

εὑροίμην

εὑροῦ

εὑρέσθαι

εὑρόμενος-η-ον

ἔχω

ἔσχον

σχῶ

σχοίην

σχές

σχεῖν

σχών

ἔχομαι

ἐσχόμην

σχῶμαι

σχοίμην

σχοῦ

σχέσθαι

σχόμενος

θέω-τρέχω

ἔδραμον

δράμω

δράμοιμι

δράμε

δραμεῖν

δραμών

θνῃσκω

ἔθανον

θάνω

θάνοιμι

θάνε

θανεῖν

θανών

ἱκνοῦμαι

ἀφ-ικόμην

ἀφίκωμαι

ἀφικοίμην

ἀφικοῦ

ἀφικέσθαι

ἀφικόμενος

κάμνω

ἔκαμον

κάμω

κάμοιμι

κάμε

καμεῖν

καμών

κτείνω

ἔκτανον

κτάνω

κτάνοιμι

κτάνε

κτανεῖν

κτανών

λαγχάνω

ἔλαχον

λάχω

λάχοιμι

λάχε

λαχεῖν

λαχών

λαμβάνω

ἔλαβον

λάβω

λάβοιμι

λαβέ

λαβεῖν

λαβών

λανθάνω

ἔλαθον

λάθω

λάθοιμι

λάθε

λαθεῖν

λαθών

λέγω

εἶπον

εἴπω

εἴποιμι

εἰπέ

εἰπεῖν

εἰπών

λείπω

ἔλιπον

λίπω

λίποιμι

λίπε

λιπεῖν

λιπών

λείπομαι

ἐλιπόμην

λίπωμαι

λιποίμην

λιποῦ

λιπέσθαι

λιπόμενος

μανθάνω

ἔμαθον

μάθω

μάθοιμι

μάθε

μαθεῖν

μαθῶν

ὄλλυμαι

ἀπωλόμην

ἀπόλωμαι

ἀπολοίμην

ἀπολοῦ

ἀπολέσθαι

ἀπολόμενος

ὁρῶ

εἶδον

ἴδω

ἴδοιμι

ἰδέ

ἰδεῖν

ἰδών

ὁρῶμαι

εἰδόμην

ἴδωμαι

ἰδοίμην

ἰδοῦ

ἰδέσθαι

ἰδόμενος

ὀφλισκάνω

ὦφλον

ὄφλω

ὄφλοιμι

ὄφλε

ὀφλεῖν

ὀφλών

πάσχω

ἔπαθον

πάθω

πάθοιμι

πάθε

παθεῖν

παθών

πείθω

ἔπιθον

πίθω

πίθοιμι

πίθε

πιθεῖν

πιθών

πείθομαι

ἐπιθόμην

πίθωμαι

πιθοίμην

πιθοῦ

πιθέσθαι

πιθόμενος

πίνω

ἔπιον

πίω

πίοιμι

πίε και πίθι

πιεῖν

πιών

πίπτω

ἔπεσον

πέσω

πέσοιμι

πέσε

πεσεῖν

πεσών

πυνθάνομαι

ἐπυθόμην

πύθωμαι

πυθοίμην

πυθοῦ

πυθέσθαι

πυθόμενος

τέμνω

ἔτεμον

τέμω

τέμοιμι

τέμε

τεμεῖν

τεμών

τίκτω

ἔτεκον

τέκω

τέκοιμι

τέκε

τεκεῖν

τεκών

τρέπω

ἔτραπον

τράπω

τράποιμι

τράπε

τραπεῖν

τραπών

τρέπομαι

ἐτραπόμην

τράπωμαι

τραποίμην

τραποῦ

τραπέσθαι

τραπόμενος

τυγχάνω

ἔτυχον

τύχω

τύχοιμι

τύχε

τυχεῖν

τυχών

τύπτω

ἔτυπον

τύπω

τύπομι

τύπε

τυπεῖν

τυπών

τρέχω

ἔδραμον

δράμω

δράμοιμι

δράμε

δραμεῖν

δραμών

ὑπισχνοῦμαι

ὑπ-ε-σχόμην

ὑπόσχωμαι

ὑποσχοίμην

ὑπόσχου

ὑπόσχεσθαι

ὑποσχόμενος

φέρω

ἤνεγκον

ἐνέγκω

ἐνέγκοιμι

ἔνεγκε

ἐνεγκεῖν

ἐνεγκών

φεύγω

ἔφυγον

φύγω

φύγοιμι

φύγε

φυγεῖν

φυγών

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

 1. Να συμπληρώσεις τους τύπους που λείπουν στον παρακάτω πίνακα:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΜΕΤΟΧΗ

ἔβαλον

 

 

 

 

 

ἔμαθες

 

 

 

 

 

ἔλαβε

 

 

 

 

 

ἐφύγομεν

 

 

 

 

 

ἠγάγετε

 

 

 

 

 

ἔπιθον

 

 

 

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

ΜΕΤΟΧΗ

ἐβαλόμην

 

 

 

 

 

ἐτράπου

 

 

 

 

 

ἐγένετο

 

 

 

 

 

ἐπιθόμεθα

 

 

 

 

 

ἐπύθεσθε

 

 

 

 

 

ἤσθοντο

 

 

 

 

 

 

2.Να βρεις σε ποιο ρήμα ανήκει κάθε ρηματικός τύπος β΄ αορίστου:

ῃσθοντο →                          παράβαλε →                              ἀγαγών →

ἔπεσε →                              τυχεῖν →                                πάθε →

λαβέ →                                    μαθόντων →                          πυθόμενοι →

ἁμάρτοι →                               εὑρεῖν →                                   πιθέσθαι →

ἰδόντας →                                παθόντες →                              εὔροιμι →

 1. Να προσθέσεις τους αντίστοιχους τύπους της οριστικής του β΄ αορίστου:

φεύγεις →    ἔφυγες                                          βάλλει →

ἁμαρτάνω   →                                                  αἰσθάνονται →

ἄγετε →                                                           πυνθάνεται →

λαμβάνομεν →                                                  γιγνόμεθα →

ὁρᾶς →                                                            τρέπεσθε →

τυγχάνουσι →                                                          βάλλομαι →

πάσχετε →                                                       εὑρἰσκει (ῃ) →

 1. Να συμπληρώσεις τον πίνακα:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

τυγχάνω

ἐτύγχανον

ἔτυχον

λαμβάνουσι

 

 

 

ἐμάνθανε

 

ἄγεις

 

 

ἁμαρτάνετε

 

 

 

 

ἐπάθομεν

 

ἐγίγνου

 

γίννεσθαι

 

 

 

 

παθών

 

 

ἁμαρτόντες

πίπτειν

 

 

 

 

 1. Να συμπληρώσεις τους σωστούς τύπους των εγκλίσεων του αορίστου β΄:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

 

βάλω

 

 

εἶπες

 

 

 

ἡμάρτετε

 

 

 

 

 

ἔλθοιεν

 

εἶδε

 

 

 

 

μάθωμεν

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ἠγαγόμην

 

 

 

ἐλαβόμεθα

 

 

 

 

 

βάλοιτο

 

 

τράπωνται

 

 

 

γένῃ

 

 

εὕρεσθε

 

 

 

 

 1. Να συμπληρώσετε τα κενά που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα:

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

εἰδες

 

 

 

 

 

 

πάθητε

 

 

 

 

 

 

λαβοίς

 

 

 

 

 

 

ἀγαγόντων

 

 

 

 

βάλοιεν

 

 

 

εἳλετε

 

 

 

 

 

 

 1. Να μεταφέρετε τους επόμενους ενεργητικούς τύπους του Αορίστου β' στους αντίστοιχους της Μέσης φωνής:

τύποι Ενεργητικής φωνής

τύποι Μέσης φωνής

ἒλιπες

 

Εὑρεῖν

 

λάθωσι

 

πίθοιμι

 

ἀγαγῶν

 

σχῇς

 

λαβέτω

 

ἰδεῖν

 

 

 1. Να γράψετε το β΄ εν. και γ΄πληθ. Αορίστου β΄ σε όλες τις εγκλίσεις των ακόλουθων ρημάτων:

 

 

αἰσθάνομαι

ἀφικνοῦμαι

λανθάνω

γίγνομαι

ἀποθνῂσκω

Οριστική

β΄ εν

 

 

 

 

 

γ΄πληθ

 

 

 

 

 

Υποτακτική

β'εν.

 

 

 

 

 

γ΄ πληθ

 

 

 

 

 

Ευκτική

β' εν.

 

 

 

 

 

γ' πληθ

 

 

 

 

 

Προστακτική

β'εν.

 

 

 

 

 

γ'πληθ

 

 

 

 

 

 

 1. Να μεταφέρετε τους υπογραμμισμένους ρηματικούς τύπους των παρακάτων προτάσεων στον Αόριστο β΄:

α. Οἱ Ἓλληνες ἐν ταῖς μάχαις τούς πολεμίους ἐτρέποντο.

β. Ἐπεί Δημοσθένης ἐμάνθανε περί τῆς Ὀλύνθου, ἒλεγε τάδε.

γ. Σωκράτης λαμβάνει το κώνειον εἰς τάς χεῖρας καί ἀποθνῂσκει.

δ. Ὁ Δευκαλίων ὑπέρ κεφαλῆς ἔβαλλε λίθους.

ε. Ὁ ἐχθρός χαλεπός φίλος γίγνεται.

 

 1. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τύπους του Αορίστου β΄ των ρημάτων που βρίσκονται σε παρένθεση:

α. Ὁ κῆρυξ νυκτός .........................(ἀφικνοῦμαι, οριστ.) εἰς Πειραιᾶ λέξων.

β. Ὑμεῖς οἱ λοχαγοί ........................(λαμβάνω, μτχ.) τοῦτον .............................(ἀπάγω, προστ. Ἐνθα εἰρηται.

γ. Οἱ ἂλλοι ................................(φεύγω, οριστ.) εὐθύς ἒξω τῆς πόλεως.

δ. Μακάριος ὃστις ............................(τυγχάνω, οριστ.) γεναίου φίλου.

ε. Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀπέκτειναν τόν ἁρμοστήν τόν ................................ (ἐγκαταλείπω, μτχ.) τήν ἀκρόπολιν.

 

 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο αορίστου β΄ του ρήματος που δίνεται σε παρένθεση:
  1. Ὀκνῶ μή μάταιος ἡμῖν ἡ στρατεία……………….(γίγνομαι,υποτ.).
  2. Οἱ Ἕλληνες……………………(αἰσθάνομαι, ορ.) ὅτι βασιλεύς ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη.
  3. Ὁ βάρβαρος ἐπί τήν Ἑλλάδα δουλωσάμενος……………….(ἔρχομαι,ορ.).
  4. Δεῖ γράμματα………………(μανθάνω, απαρ.) καί …………….(μανθάνω,μτχ.) νοῦν ἔχειν.
  5. Ὅτε αὕτη ἡ μάχη………………….(γίγνομαι, ορ.), Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν …………………….(τυγχάνω, ορ.) ὤν.
  6. Αναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος……………….(λαμβάνω, μτχ.)Τισσαφέρνην ὡς φίλον ὄντα.
  7. Ἀρταξέρξης ……………………….(συλλαμβάνω,ορ.) Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν.
  8. Διδάσκουσι αὐτούς ……………………. (πείθομαι, απρ) τοῖς νόμοις.
  9. ………………….. (εὑρίσκω, προσ. β΄ενικό) τούς παῖδας, εἶπεν.
  10. Οὐδείς τῶν βροτῶν ἄν……………………..(ἀπέρχομαι, ευκ.)πλοῦτον φέρων.
  11. Ταῦτα μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι…………….(παρεισάγω, απαρ.).
  12. ……………..(παραλαμβάνω, προσ., β΄ενικό) τά δῶρα τοῦ βασιλέως.
  13. ............................ (ἀντιλαμβάνομαι,προστ. αορ.), σῶσον, ἐλέησον καί διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῆ σῆ χάριτι.
  14. ............................ (παρέχομαι,προστ. αορ. ) Κύριε.
  15. Μή.................. (τρέπομαι, προστ. αορ.) ἐπί ῥαθυμίαν, ἀλλά σπεῦδε.
  16. Ὁρῶ σε αποροῦντα, ποίαν ὁδόν ........................ (τρέπομαι, προστ. αορ.).
  17. Φοβούμεθα μή οἱ πολέμιοι ....................... (αἱρῶ, υποτ. αορ.) τάς ναῦς .
  18. Πολλοί εἰς τήν άρχήν άνελθόντες, υβρισταί καί άσεβεῖς............................. (γίγνομαι, οριστ. αορ.)
 2. Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του αορίστου β΄ των ρημάτων: γίγνομαι, λανθάνω,πίπτω, ἔρχομαι

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

γίγνομαι

 

 

 

 

λανθάνω

 

 

 

 

πίπτω

 

 

 

 

ἔρχομαι

 

 

 

 

 

 

13 .Να γράψετε το β΄ πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του αορίστου β΄ των ρημάτων: λέγω, ὁρῶ , πάσχω, ἁμαρτάνω

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

ὁρῶ

 

 

 

 

πάσχω

 

 

 

 

λέγω

 

 

 

 

ἁμαρτάνω

 

 

 

 

 

 

 1. Να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του Αορίστου β΄ των ρημάτων λαμβάνω, εὑρίσκω, τρέχω,

 

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

λαμβάνω

 

 

 

 

εὑρίσκω

 

 

 

 

τρέχω

 

 

 

 

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in